29-06-2020

Coronacrisis – Overzicht van de financiële (nood)maatregelen (update 18 januari 2021)

Voor de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid diverse noodmaatregelen genomen. Onderstaand vind je een overzicht van deze maatregelen. Voor nadere informatie kun je doorklikken naar de artikelen waarin we de maatregelen uitgebreid beschrijven.

Uiteraard bekijken we graag samen met jou op welke regelingen je voor jouw onderneming een beroep kunt doen.

Zorg dat je financiële positie in beeld is

Hoewel de steunmaatregelen na 31 december 2020 worden voortgezet (en vooralsnog niet worden afgebouwd), moeten ondernemers er rekening mee houden dat ze op enig moment financieel weer op eigen benen moeten kunnen staan. Zij doen er daarom verstandig aan om goed in kaart te brengen wat hun financiële positie op enig moment is en op welke wijze het, met de opengestelde maatregelen, mogelijk is om uiteindelijk een renderend bedrijf te kunnen exploiteren.

Het Kabinet heeft bij de verlenging van de lock down een uitbreiding aangekondigd van het pakket aan steunmaatregelen. Over de inhoud van dit pakket wordt waarschijnlijk meer duidelijk in de loop van de week van 18 januari 2021.

Inhoud

 1. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)/ Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB – Noodloket
 3. Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
 4. Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)
 5. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
 6. Bijzonder uitstel van betaling
 7. Melding van betalingsonmacht
 8. Werknemers
 9. Financiering
 10. Verlaging belasting- en invorderingsrente
 11. Verlaging voorlopige aanslagen
 12. Kinderopvang
 13. Diverse fiscale noodmaatregelen

1. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud(NOW)

Van deze maatregel zijn drie tranches opengesteld: NOW-1 (NOW 1.0), NOW-2 (NOW 2.0) en NOW-3 (NOW 3.0). De aanvraagperioden van deze tranches zijn:

 • NOW-1: 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020 (aanvragen is derhalve niet meer mogelijk);
 • NOW-2: 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 (aanvragen is derhalve niet meer mogelijk);
 • NOW-3: vanaf 16 november 2020 kan voor het eerste tijdvak (de maanden oktober, november en december 2020) de subsidie worden aangevraagd. Deze aanvraag moet uiterlijk 13 december 2020 zijn ingediend. Het tweede en derde tijdvak kan worden aangevraagd vanaf 15 februari 2021, respectievelijk 17 mei 2021.

Zie verder onze factsheet Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en onze infosheet Vaststelling NOW 1.0.

2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) / Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB – noodloket

Inzake het noodloket zijn eveneens twee regelingen ingesteld. Anders dan de hiervoor beschreven NOW-regelingen zijn er grote verschillen tussen de TOGS en de TVL. We beschrijven ze in onze factsheet.

LET OP: de uiterste datum waarop de aanvraag voor de tweede tranche van de TVL (subsidieperiode oktober, november en december 2020) kan worden ingediend is 29 januari 2021. Tijdige aanvraag is ook nodig om aanspraak te kunnen maken op:

 • de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten in de horeca;
 • de voorraadsubsidie voor de detailhandel.

3. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Op basis van de TOZO kunnen zelfstandigen bij de gemeente waarin ze wonen een inkomensondersteuning ontvangen. Deze ondersteuning komt uit de bijstand, maar kent soepelere voorwaarden.

Wij beschrijven de TOZO in ons artikel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Ook de TOZO-regeling wordt in het kader van het Noodpakket 2.0 verlengd met 3 maanden. De tweede termijn wordt aangeduid als “Tozo 2”-regeling. De voorwaarden zijn grotendeels ongewijzigd. Wel wordt een toets op het partnerinkomen ingevoerd, waardoor huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum onder Tozo 2 geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.

4. Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Deze regeling richt zich op flexwerkers die geen beroep op ww of bijstand kunnen doen, wel een belangrijke inkomensdaling ervaren door de coronacrisis en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Minister Koolmees heeft opdracht gegeven om de regeling in te voeren. Zie ons artikel Tijdelijke overbrugging flexibele arbeidskrachten (TOFA).

De aanvraagperiode van de TOFA is vanaf 27 juli 2020 gesloten.

5. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

In een kamerbrief van 9 december 2020 heeft de regering een regeling aangekondigd voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Voor de regeling wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Naar verwachting zullen de gemeenten van 1 februari  2021 met de uitvoering van de TONK kunnen starten.

6. Bijzonder uitstel van betaling

De regels voor het verlenen voor uitstel van betaling van  veel belastingen zijn flink verruimd. Je leest er over in onze factsheet.

In deze factsheet wordt ook de met ingang van 16 december 2020 openstaande mogelijkheid beschreven om bij de Belastingdienst een overzicht op te vragen van de openstaande belastingschulden. Tevens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid om zogeheten pré-coronaschulden onder de betalingsregeling te brengen.

Ten aanzien van de betaling van de pensioenpremies voor werknemers zal coulance worden betracht. Zie ons artikel Coulance voor de betaling van pensioenpremies.

Ondernemers met een g-rekening kunnen de Belastingdienst verzoeken om deblokkering voor het bedrag aan loonbelasting en/of BTW waarvoor om uitstel van betaling is verzocht. Zie ons artikel Deblokkering g-rekening toegestaan.

Ook gemeenten en andere instellingen bieden mogelijkheden voor uitstel van betaling. Raadpleeg daarvoor de (website van) de gemeente of instelling.

7. Melding van betalingsonmacht

Rechtspersonen, die voor (een deel van hun) activiteiten belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, doen er verstandig aan om wanneer loon- of omzetbelasting niet is betaald, daarvan tijdig een melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Dit beperkt het risico op bestuurdersaansprakelijkheid voor deze belastingen.
LET OP: dat moet in het algemeen eerder dan wanneer het verzoek om (bijzonder) uitstel van betaling wordt gedaan.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat een verzoek om buitengewoon uitstel van betaling, met het oog op de coronacrisis automatisch ook als een melding van betalingsonmacht wordt aangemerkt. Een aparte melding van betalingsonmacht is dan niet nodig. De vraag is hoe de Belastingdienst om gaat met een situatie waarin het onbetaald blijven van belastingen achteraf niet alleen aan de coronacrisis blijkt te liggen; is ook dan sprake van een geldige melding van betalingsonmacht?

Hetzelfde geldt voor pensioenpremies die niet worden afgedragen. De melding van betalingsonmacht moet dan, naast de melding voor de belastingen, worden gedaan bij het pensioenfonds.

Zie ook ons artikel Belasting of pensioenpremie niet betaald: meld betalingsonmacht!.

8. Werknemers

Met de NOW-regeling (zie hiervoor) wordt er door de overheid naar gestreefd dat ondernemers hun werknemers zoveel als mogelijk in dienst houden (en doorbetalen). Toch levert de coronacrisis allerlei arbeidsrechtelijke vragen op. Zie ons artikel Veel gestelde juridische vragen in verband met de coronacrisis.
En het ligt voor de hand dat, afhankelijk van de duur van de crisis, ondernemers er niet aan ontkomen om toch werknemers te ontslaan.

Ook fiscaal leidt de crisis, met name het massale thuiswerken, tot diverse vragen. We beschrijven er een aantal in ons artikel Thuiswerken en kostenvergoedingen (zie ten aanzien van reiskostenvergoedingen ook onderdeel 13 hierna).

9. Financiering

Om over voldoende liquiditeit te blijven beschikken, kunnen ondernemingen leningen aangaan. In dit kader heeft de overheid een aantal regelingen verruimd.

Daarnaast bieden banken de mogelijkheid om de betaling van rente en aflossingen op bestaande leningen tijdelijk op te schorten. Raadpleeg daarvoor (de website van) je bank.

Onze afdeling Corporate Finance en onze accountants kunnen je helpen met het vinden van de beste manier om de liquiditeit van je onderneming te monitoren en zo goed als mogelijk op peil te houden.

10. Verlaging belasting- en invorderingsrente

Met ingang van 23 maart 2020 zijn de tarieven van de belasting- en invorderingsrente tijdelijk verlaagd. We leggen het uit in onze factsheet Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente.

Zie voor de gevolgen ten aanzien van de betalingskorting onderdeel 11 hierna.

11. Verlaging voorlopige aanslagen

Dit is geen echte noodmaatregel. Het is immers altijd mogelijk om de Belastingdienst te verzoeken om je voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te verhogen of verlagen.

Wanneer je verwacht dat je, al dan niet door de coronacrisis, over 2020 een lager inkomen zult hebben, verlaag dan je voorlopige aanslag. Dit verzoek dien je in via het aangifteportaal van de Belastingdienst. Of je laat VWG dit verzoek voor je indienen.

Een verzoek om vermindering van een voorlopige aanslag wordt in het algemeen binnen een paar weken verwerkt. Vanaf dat moment betaal je minder of geen inkomsten- of vennootschapsbelasting meer. Als de vermindering hoger is dan het bedrag dat je al hebt betaalt, betaalt de Belastingdienst het teveel betaalde aan je terug.

LET OP: met ingang van 1 oktober 2020 bedraagt het tarief van de belastingrente weer 4% op jaarbasis (dit tarief geldt ook ten aanzien van de vennootschapsbelasting; dit tarief wordt, naar verwachting eerst met ingang van 1 januari 2022 weer op 8% gezet).

12. Kinderopvang

Het Kabinet ziet de kinderopvang als een zodanig belangrijk element voor het weer opstarten van de economie dat ouders alle kosten die ze tijdens de crisis aan hun kinderopvangorganisatie doorbetalen, vergoed krijgen. Zie ons artikel Eigen bijdrage kinderopvang wordt vergoed.

13. Diverse fiscale noodmaatregelen

Op 14 april 2020 zijn de volgende fiscale noodmaatregelen bekend gemaakt. We beschrijven deze noodmaatregelen in ons artikel Diverse nieuwe noodmaatregelen.

 • Vrijstelling uitkering uit noodloket
 • ter beschikking stellen medisch personeel en middelen (BTW)
 • Verlaagd BTW-tarief online sportlessen (was vervallen, maar is inmiddels weer van kracht tijdens de sluiting van de sportscholen gedurende de lockdown)
 • Grensarbeiders
 • Reiskostenvergoedingen (eindigt per 1 februari 2021)
 • Identificatie van werknemers (verlengd tot 1 april 2021)
 • Betalingskorting
 • Termijnen

Op 24 april 2020 zijn de volgende fiscale noodmaatregelen toegevoegd. We beschrijven deze aanvullingen in ons artikel Weer een plukje aanvullende tijdelijke noodmaatregelen.

 • Verlaging gebruikelijk loon (eindigt per 31 december 2020)
 • Versoepeling urencriterium (eindigt per 31 december 2020)
 • Verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (eindigt per 31 december 2020)
 • Vorming van een fiscale coronareserve (alleen voor verliezen in 2020)
 • Uitstel van de ingang van de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
 • Tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen zonder gevolgen voor de fiscale eigen woningregeling (zie onze factsheet Betaalpauze eigen woninglening)

Op 16 juni 2020 is in een nieuwe versie van het besluit onder andere de regeling voor vaste reiskostenvergoedingen verduidelijkt. Daarnaast is een goedkeuring voor (andere) vaste kostenvergoedingen toegevoegd.

In een kamerbrief van 9 december 2020 verlengt het Kabinet de einddatum van de volgende tegemoetkomingen:

 • uitstel van administratieve verplichtingen rond de loonheffingen;
 • het akkoord met Duitsland en België over de grenswerkers;
 • vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 • het 0%-BTW-tarief op mondkapjes;
 • de betaalpauze voor de hypotheek van de fiscale eigen woning.

Daarnaast voert het Kabinet twee nieuwe maatregelen in:

 • het 0%-BTW-tarief op COVID-19-vacccins en -testkits;
 • de vrijstelling van de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten voor de horeca (opslag op de TVL).

In een kamerbrief van 18 december 2020 kondigt het Kabinet twee aanvullende maatregelen aan:

 • de vrijstelling van de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel (opslag op de TVL)
 • de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op online sportlessen.

Verder kondigt het Kabinet aan in het eerste kwartaal van 2021 te bezien hoe de economie zich ontwikkelt en afhankelijk daarvan te bepalen hoe wordt omgegaan met de fiscale maatregelen die per 31 december 2020 aflopen. De maatregel inzake (vaste) reiskostenvergoedingen is ter overbrugging al verlengd naar 1 februari 2021.