29-06-2020

Coronacrisis – Overzicht van de financiële (nood)maatregelen (update 29 juni 2020)

Voor de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid diverse noodmaatregelen genomen. Onderstaand vind je een overzicht van deze maatregelen. Voor nadere informatie kun je doorklikken naar de artikelen waarin we de maatregelen uitgebreid beschrijven.

Uiteraard bekijken we graag samen met jou op welke regelingen je voor jou onderneming een beroep kunt doen.

Zorg dat je financiële positie in beeld is

Bij de aankondiging van Noodpakket 2.0 heeft de Regering aangegeven dat het de bedoeling is dat ondernemingen na 30 september 2020 financieel weer op eigen benen kunnen staan. Ondernemers doen er daarom verstandig aan om goed in kaart te brengen wat hun financiële positie op dit moment is en op welke wijze het, met de opengestelde maatregelen, mogelijk is om uiteindelijk een renderend bedrijf te kunnen exploiteren.

Inhoud

 1. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)/ Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB – Noodloket
 3. Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
 4. Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)
 5. Bijzonder uitstel van betaling
 6. Melding van betalingsonmacht
 7. Werknemers
 8. Financiering
 9. Verlaging invorderings- en belastingrente
 10. Verlaging voorlopige aanslagen
 11. Kinderopvang
 12. Diverse fiscale noodmaatregelen

1. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud(NOW)

Van deze maatregel zijn twee tranches opengesteld: NOW-1 (NOW 1.0) en NOW-2 (NOW 2.0). De aanvraagperioden van deze tranches zijn:

 • NOW-1: 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020 (aanvragen is derhalve niet meer mogelijk);
 • NOW-2: 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

NOW-1 / NOW 1.0

Een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de NOW-regeling vindt je in onze factsheet over de regeling.

We beschrijven de NOW verder in onze artikelen  De NOW-regeling opent op 6 april, NOW-loket bijna open: bezint eer gij begint en Pas op voor de korting in de now-regeling.

Er is een beperkte aanpassing doorgevoerd in de concernregeling. Deze aanpassing beschrijven wij in ons artikel Voorwaarden aangepaste concernregeling NOW bekend.

De derde wijziging van de NOW beschrijven wij kort in ons artikel Deadlines eerste set coronamaatregelen naderen.

NOW-2 / NOW 2.0

In het Noodpakket 2.0 is voorzien in een tweede tranche van de NOW-regeling, aansluitend op de eerste tranche. De tweede tranche staat ook open voor ondernemers die geen beroep hebben gedaan op de eerste tranche. Referentiemaand voor de loonsom is voor de tweede tranche de maand maart (voor de eerste tranche was dit januari). De tweede tranche kent de volgende aanpassingen ten opzichte van de eerste tranche:

 • de opslag op de loonsom bedraagt 40% (dit was 30%);
 • de sanctie voor ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen bedraagt 100% (dit was 150%);
 • het is verboden om dividenden en bonussen uit te keren;
 • andere subsidies, zoals de TOGS/TVL (zie hierna) worden voor de NOW-regeling aangemerkt als omzet.

2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) / Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB – noodloket

Inzake het noodloket zijn eveneens twee regelingen ingesteld. Anders dan de hiervoor beschreven NOW-regelingen zijn er grote verschillen tussen de TOGS en de TVL.

TOGS

Via het noodloket kunnen ondernemers in daarvoor aangewezen sectoren een eenmalige gift van € 4.000 ontvangen. Het noodloket is op 27 maart 2020 geopend. Op 26 juni 2020 (17:00 uur) is het noodloket gesloten (het indienen van aanvragen is derhalve niet meer mogelijk).

Op 31 maart 2020 is de uitbreiding gepubliceerd van de lijst met de SBI-codes die voor het noodloket in aanmerking komen.

Wij beschrijven de TOGS in ons artikel Noodloket geopend – tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren. De regeling is per 7 april 2020 verder versoepeld. Dit is verwerkt in voornoemd artikel.

Met ingang van 29 april 2020 is het voor ondernemers, van wie de hoofdactiviteit niet in aanmerking komt voor TOGS, mogelijk om de tegemoetkoming aan te vragen op een nevenactiviteit waarvan de SBI-code wel in aanmerking komt voor TOGS. Voorwaarde is wel dat, alleen in die nevenactiviteit, wordt voldaan aan de minimumvereisten voor de TOGS: een omzetdaling van (minstens) € 4.000 EN minstens € 4.000 aan vaste lasten.

Op 12 juni 2020 is een verdere verruiming van de regeling bekend gemaakt. De lijst met kwalificerende SBI-codes is uitgebreid. Zie ons artikel Noodloket voor de laatste keer uitgebreid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

In het noodpakket 2.0 wordt het noodloket voortgezet als Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze regeling richt zich op dezelfde sectoren als de TOGS. Ondernemer met een omzetverlies van minstens 30% ontvangen voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal € 50.000. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Zie verder onze factsheet Noodloket 2.0 open vanaf 30 juni 2020, 12:00 uur

3. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Op basis van de TOZO kunnen zelfstandigen bij de gemeente waarin ze wonen een inkomensondersteuning ontvangen. Deze ondersteuning komt uit de bijstand, maar kent soepelere voorwaarden.

Wij beschrijven de TOZO in ons artikel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Ook de TOZO-regeling wordt in het kader van het Noodpakket 2.0 verlengd met 3 maanden. De tweede termijn wordt aangeduid als “Tozo 2”-regeling. De voorwaarden zijn grotendeels ongewijzigd. Wel wordt een toets op het partnerinkomen ingevoerd, waardoor huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum onder Tozo 2 geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.

4. Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Deze regeling richt zich op flexwerkers die geen beroep op ww of bijstand kunnen doen, wel een belangrijke inkomensdaling ervaren door de coronacrisis en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Minister Koolmees heeft opdracht gegeven om de regeling in te voeren. Zie ons artikel Tijdelijke overbrugging flexibele arbeidskrachten (TOFA).

5. Bijzonder uitstel van betaling

De regels voor het verlenen voor uitstel van betaling van loonbelasting, omzetbelasting (BTW), inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zijn flink verruimd (met ingang van week 15 geldt deze verruimde regeling ook voor veel andere belastingen). Hoe dit werkt, lees je in ons artikel Uitstel van betaling van loonheffingen en btw – hoe loopt dit nu praktisch. Een uitwerking van de voorwaarden in het artikel Bijzonder uitstel van betaling – een update.

Op 25 juni 2020 heeft de Belastingdienst het online formulier beschikbaar gesteld waarmee de verlenging van het bijzonder uitstel van betaling van belastingen, na de eerste periode van 3 maanden, kan worden aangevraagd. Zie ons artikel Verlenging bijzonder uitstel van betaling

Ten aanzien van de betaling van de pensioenpremies voor werknemers zal coulance worden betracht. Zie ons artikel Coulance voor de betaling van pensioenpremies.

Ondernemers met een g-rekening kunnen de Belastingdienst verzoeken om deblokkering voor het bedrag aan loonbelasting en/of BTW waarvoor om uitstel van betaling is verzocht. Zie ons artikel Deblokkering g-rekening toegestaan.

Ook gemeenten en andere instellingen bieden mogelijkheden voor uitstel van betaling. Raadpleeg daarvoor de (website van) de gemeente of instelling.

6. Melding van betalingsonmacht

Rechtspersonen, die voor (een deel van hun) activiteiten belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, doen er verstandig aan om wanneer loon- of omzetbelasting niet is betaald, daarvan tijdig een melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Dit beperkt het risico op bestuurdersaansprakelijkheid voor deze belastingen.
LET OP: dat moet in het algemeen eerder dan wanneer het verzoek om (bijzonder) uitstel van betaling wordt gedaan.

De Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat een verzoek om buitengewoon uitstel van betaling, met het oog op de coronacrisis automatisch ook als een melding van betalingsonmacht wordt aangemerkt. Een aparte melding van betalingsonmacht is dan niet nodig. De vraag is hoe de Belastingdienst om gaat met een situatie waarin het onbetaald blijven van belastingen achteraf niet alleen aan de coronacrisis blijkt te liggen; is ook dan sprake van een geldige melding van betalingsonmacht?

Hetzelfde geldt voor pensioenpremies die niet worden afgedragen. De melding van betalingsonmacht moet dan, naast de melding voor de belastingen, worden gedaan bij het pensioenfonds.

Zie ook ons artikel Belasting of pensioenpremie niet betaald: meld betalingsonmacht!.

7. Werknemers

Met de NOW-regeling (zie hiervoor) wordt er door de overheid naar gestreefd dat ondernemers hun werknemers zoveel als mogelijk in dienst houden (en doorbetalen). Toch levert de coronacrisis allerlei arbeidsrechtelijke vragen op. Zie ons artikel Veel gestelde juridische vragen in verband met de coronacrisis.
En het ligt voor de hand dat, afhankelijk van de duur van de crisis, ondernemers er niet aan ontkomen om toch werknemers te ontslaan.

Ook fiscaal leidt de crisis, met name het massale thuiswerken, tot diverse vragen. We beschrijven er een aantal in ons artikel Thuiswerken en kostenvergoedingen (zie ten aanzien van reiskostenvergoedingen ook onderdeel 11 hierna).

8. Financiering

Om over voldoende liquiditeit te blijven beschikken, kunnen ondernemingen leningen aangaan. In dit kader heeft de overheid de regeling voor Borgstelling MKB verruimd. Zie ons artikel Verruimde bmkb regeling vandaag opengesteld.

Daarnaast bieden banken de mogelijkheid om de betaling van rente en aflossingen op bestaande leningen tijdelijk op te schorten. Raadpleeg daarvoor (de website van) je bank.

Onze afdeling Corporate Finance en onze accountants kunnen je helpen met het vinden van de beste manier om de liquiditeit van je onderneming te monitoren en zo goed als mogelijk op peil te houden.

9. Verlaging invorderings- en belastingrente

Met ingang van 23 maart 2020 is het tarief van de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01% (wat feitelijk neerkomt op een rente van 0%).

Het tarief van de belastingrente wordt voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020 eveneens verlaagd van 4% naar 0,01% en vanaf 1 juni 2020 voor de vennootschapsbelasting van 8% naar 0,01%.

De verlaging van de rentetarieven geldt voor alle openstaande belastingschulden, dus ook voor belastingschulden die zijn ontstaan voor de coronacrisis. Het verlaagde rentetarief wordt vanzelf toegepast. Je hoeft daar niets voor te doen.

Zie voor de gevolgen ten aanzien van de betalingskorting onderdeel 11 hierna.

10. Verlaging voorlopige aanslagen

Dit is geen echte noodmaatregel. Het is immers altijd mogelijk om de Belastingdienst te verzoeken om je voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te verhogen of verlagen.

Wanneer je verwacht dat je, al dan niet door de coronacrisis, over 2020 een lager inkomen zult hebben, verlaag dan je voorlopige aanslag. Dit verzoek dien je in via het aangifteportaal van de Belastingdienst. Of je laat VWG dit verzoek voor je indienen.

Een verzoek om vermindering van een voorlopige aanslag wordt in het algemeen binnen een paar weken verwerkt. Vanaf dat moment betaal je minder of geen inkomsten- of vennootschapsbelasting meer. Als de vermindering hoger is dan het bedrag dat je al hebt betaalt, betaalt de Belastingdienst het teveel betaalde aan je terug.

11. Kinderopvang

Het Kabinet ziet de kinderopvang als een zodanig belangrijk element voor het weer opstarten van de economie dat ouders alle kosten die ze tijdens de crisis aan hun kinderopvangorganisatie doorbetalen, vergoed krijgen. Zie ons artikel Eigen bijdrage kinderopvang wordt vergoed.

12. Diverse fiscale noodmaatregelen

Op 14 april 2020 zijn de volgende fiscale noodmaatregelen bekend gemaakt. We beschrijven deze noodmaatregelen in ons artikel Diverse nieuwe noodmaatregelen.

 • Vrijstelling uitkering uit noodloket
 • ter beschikking stellen medisch personeel en middelen (BTW)
 • Verlaagd BTW-tarief online sportlessen
 • Grensarbeiders
 • Reiskostenvergoedingen
 • Identificatie van werknemers
 • Betalingskorting
 • Termijnen

Op 24 april 2020 zijn de volgende fiscale noodmaatregelen toegevoegd. We beschrijven deze aanvullingen in ons artikel Weer een plukje aanvullende tijdelijke noodmaatregelen.

 • Verlaging gebruikelijk loon
 • Versoepeling urencriterium
 • Verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling
 • Vorming van een fiscale coronareserve
 • Uitstel van de ingang van de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
 • Tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen zonder gevolgen voor de fiscale eigen woningregeling (zie onze factsheet Betaalpauze eigen woninglening)

Op 16 juni 2020 is in een nieuwe versie van het besluit onder andere de regeling voor vaste reiskostenvergoedingen verduidelijkt. Daarnaast is een goedkeuring voor (andere) vaste kostenvergoedingen toegevoegd.