Contributie vereniging belast met BTW?

Gepubliceerd op: 6 september 2023

Hof Den Haag beslist dat de door een vereniging van eigenaren van motoren van een bepaald merk ontvangen contributie niet wordt belast met BTW. Begin dit jaar nam Rechtbank Noord-Holland een vergelijkbare beslissing. Zie ons artikel Geen BTW over contributie autovereniging. De fondsenwervende (neven)activiteiten van de vereniging zijn wel belast met BTW (hoewel …).

Motivering Financiën

Het Ministerie van Financiën heeft het tegen de uitspraak van het Hof ingestelde beroep in cassatie onlangs ingetrokken. De motivering hiervoor is dat de beoordeling in beginsel moet liggen bij de rechter die over de feiten oordeelt (derhalve niet bij de Hoge Raad, bij bij Rechtbank en Hof). Het Hof heeft uit de feiten en omstandigheden afgeleid dat de ontvangen contributie niet rechtstreeks staat tegenover verenigingsactiviteiten. De vereniging fungeert veeleer als een kostenverdeelplaats of intermediair.

Het Ministerie haast zich om hier aan toe te voegen dat niet is gezegd dat in voorkomende gevallen de contributie van een vereniging wel wordt aangemerkt als een rechtstreekse vergoeding voor een door de vereniging te leveren prestatie. De contributie is dan belast met BTW, tenzij een vrijstelling van toepassing is (bijvoorbeeld de sportvrijstelling).

Wel belast

Dat ligt anders voor de door de vereniging via haar webshop en clubstand verkochte producten en voor de aan derden verkochte advertentieruimte in haar clubblad. Over de opbrengst van deze prestaties moet de vereniging wel BTW afdragen, ook al is de opbrengst van deze activiteiten beperkt (in het jaar dat in geschil is – 2020 – werd met de verkoop van producten € 1.320,52 en met de verkoop van advertenties € 780,00 aan omzet gerealiseerd).

De oplettende lezer zal zeggen: “maar dan is toch de KOR van toepassing” (KOR = kleine ondernemersregeling). Daar is het Hof het mee eens, aangezien de totale omzet met € 2.100,52 minder bedraagt dan de KOR-drempel van € 20.000. Maar voor het succesvol toepassen van de KOR is wel essentieel dat de vereniging zich vóór 1 januari 2020 met het daarvoor bestemde formulier bij de Belastingdienst had aangemeld voor de toepassing van de KOR (wanneer de contributie, van in 2020 € 21.005,00, meegeteld had moeten worden, was de KOR-drempel wel overschreden). Door de toepassing van de KOR is de opbrengst van de verkochte producten en advertentieruimte vrijgesteld van BTW.

Andere artikelen