BTW terug op correctie privégebruik auto?

Gepubliceerd op: 24 april 2017

privégebruik auto BTW VWGNijhof

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in de vier proefprocedures over de correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. In twee van deze procedures is beslist in het voordeel van de ondernemer. Deze procedures zijn voor nader onderzoek verwezen naar het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

BTW over privégebruik auto

Alle BTW die drukt op de kosten van een personen- of bestelauto van de zaak is aftrekbaar. Die aftrek mag de ondernemer uiteraard alleen claimen voor zover de auto wordt gebruikt voor met BTW belaste handelingen.

In het laatste aangiftetijdvak van elk kalenderjaar moet een correctie worden gemaakt voor het privégebruik van de auto. Hoofdregel voor die correctie is, sinds 1 juli 2011, dat de daadwerkelijk afgetrokken BTW wordt gecorrigeerd op basis van de verhouding: privékilometers / totaal kilometers. Het woon-werkverkeer kwalificeert voor de BTW in beginsel als privégebruik van de auto.

De uitzondering wordt in de praktijk echter veel vaker toegepast dan deze hoofdregel. Wanneer de ondernemer niet beschikt over de gegevens om de daadwerkelijk met het privégebruik auto gemoeide BTW te bepalen, mag het privégebruik auto op basis van een forfait worden bepaald. De correctie voor het privégebruik bedraagt dan 2,7% (in een aantal gevallen: 1,5%) van de cataloguswaarde van de auto.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft nu beslist dat deze forfaitaire regeling niet door de beugel kan wanneer dit tot een hogere BTW-correctie leidt, dan wanneer zou worden uitgegaan van de werkelijke uitgaven voor het privégebruik.

De ondernemer moet dit aannemelijk maken. Daarvoor mag ook ander bewijs dan de door de Belastingdienst geëiste (sluitende) kilometeradministratie worden aangereikt. Te denken valt aan gegevens over de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto bruikbaar is of het werk dat de gebruiker van de auto binnen de onderneming verricht. Mogelijk kan voor dit bewijs ook statistische informatie worden gebruikt.

Bezwaar

Arresten van de Hoge Raad hebben geen terugwerkende kracht. Alleen ondernemers die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de voor het privégebruik auto afgedragen BTW kunnen een beroep doen op de nu gewezen arresten. Bezwaar is tijdig gemaakt wanneer het bezwaarschrift is ingediend binnen 6 weken nadat de BTW is betaald of binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking voor teruggaaf van de BTW.

In 2012 is door veel adviseurs voor hun klanten collectief bezwaar ingediend tegen de afdracht van BTW voor privégebruik auto over 2011. In latere jaren keurde de Belastingdienst goed dat dit collectieve bezwaar niet opnieuw hoefde te worden ingediend. Ondernemers voor wie via een dergelijke collectieve regeling bezwaar is ingediend, kunnen dan ook een beroep doen op de arresten van de Hoge Raad.

Bewijs

Hoewel door de Hoge Raad in het voordeel van de ondernemer is beslist, heeft de ondernemer nog wel een probleem. Op hem rust namelijk de bewijslast van de mate waarin de (bestel)auto voor privédoeleinden (inclusief regelmatig woon-werkverkeer) is gebruikt. Welke bewijsstukken daarvoor, naast een (sluitende) kilometeradministratie, voldoende zijn, zal de toekomst ons leren.

De Belastingdienst heeft aangegeven de arresten te bestuderen. Verwacht mag worden dat de Belastingdienst een flinke drempel gaat opwerpen tegen teruggaaf van BTW naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad. Het gaat, naar schatting, namelijk om een belang voor de schatkist van een half miljard euro. Die drempel zal waarschijnlijk inhouden dat hoge eisen worden gesteld aan het door de ondernemer te leveren bewijs.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.