BTW bij uitvoer door een particulier

Gepubliceerd op: 25 juni 2018

Deze factsheet is ook beschikbaar in pdf.

 

 

Hoe verloopt de heffing van BTW wanneer een particulier in Nederland goederen koopt om mee naar huis te nemen? Welke risico’s loopt de verkoper? Voor liefdadigheidsinstellingen is er een speciale teruggaafregeling.

Uitvoer

Uitvoer is het buiten de Europese Unie (EU) brengen van goederen. Op dergelijke goederen moet uiteraard in beginsel geen BTW drukken. De BTW moet immers drukken op de consumptie van goederen en diensten. En uitgevoerde goederen worden niet in de EU geconsumeerd.

Wanneer een ondernemer goederen levert, die naar buiten de EU worden gebracht, wordt die levering met BTW belast. Doordat het tarief 0% bedraagt, wordt geen BTW geheven. Uiteraard mag de ondernemer de aan hem in rekening gebracht BTW aftrekken. Het goed verlaat zo vrij van BTW de EU.

Particulier

Als een particulier in Nederland goederen koopt en die meeneemt naar buiten de EU, drukt op die goederen de BTW. Dat kan worden opgelost door de ondernemer die de goederen aan de particulier levert het tarief van 0% toe te laten passen.

Dat is toegestaan indien de natuurlijk persoon aan wie de goederen worden geleverd:

 • woont buiten de EU (aan te tonen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs) of binnen de hierna genoemde termijn buiten de EU gaat wonen;
 • de goederen uiterlijk aan het einde van de derde maand na de maand van aankoop bij het verlaten van Nederland in de persoonlijke bagage meevoert naar een land buiten de EU;
 • de totale waarde van de goederen tenminste € 50 (inclusief BTW) bedraagt;
 • de daadwerkelijke uitvoer wordt aangetoond met een door de douane afgetekende (kopie-)factuur of een daarmee gelijk te stellen document.

Geen teruggaaf

Er bestaat in Nederland niet een regeling op grond waarvan de particulier bij het verlaten van Nederland (bijvoorbeeld bij de douane op de luchthaven) de BTW terug kan vragen.

Risico

Het toepassen van het tarief van 0% levert voor de Nederlandse ondernemer echter een flink risico op. Het bewijs dat het tarief van 0% terecht wordt toegepast, rust immers op de leverende ondernemer. Die moet ten genoegen van de Belastingdienst aantonen dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan.

Aan deze bewijslast worden door de Belastingdienst hoge eisen gesteld. Als blijkt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, heft de Belastingdienst de (21% of 6%) BTW na. En de kans is groot dat tevens een flinke boete wordt opgelegd.

Om dit risico niet te lopen, doen ondernemers er verstandig aan om de volgende weg te bewandelen:

 • bij de aankoop van de goederen Nederlandse BTW (21% of 6%) in rekening brengen en door de klant laten betalen;
 • nadat de klant het bewijs van de daadwerkelijke uitvoer van de goederen (de door de douane afgestempelde stukken) aanlevert, de BTW crediteren en aan de klant terugbetalen.

Binnen de EU

De hiervoor beschreven regeling geldt alleen ten aanzien van particulieren die buiten de EU wonen. Als goederen worden geleverd aan particulieren die in de EU wonen, moet Nederlandse BTW worden berekend. Het tarief van 0% is binnen de EU alleen van toepassing wanneer de afnemer ondernemer is voor de BTW. De afnemer moet dan immers in diens land van vestiging de BTW aangeven in verband met de intracommunautaire verwerving van de goederen.

Afstandsverkopen

Levering van goederen aan in de EU wonende particulieren kunnen kwalificeren als afstandsverkopen. Dat is het geval wanneer het vervoer of de verzending van de goederen geschiedt door of namens de ondernemer die de goederen levert.

Bij overschrijding van een per afzonderlijke EU-lidstaat geldende drempel zijn afstandsverkopen belast in het land waar de afnemende particulier woont.

Een paar van die drempels (de actuele drempels vind je op de website van de EU):

 • Duitsland € 000
 • België € 000
 • Luxemburg € 000

De Nederlandse ondernemer die afstandsverkopen verricht, moet zich bij overschrijding van de drempel in de betreffende EU-lidstaat melden om aangifte te doen en de BTW af te dragen. Daarbij zijn de administratieve regels van die lidstaat van toepassing.

Liefdadigheid

Er bestaat wel een regeling voor teruggaaf van BTW aan lichamen die ongebruikte goederen uitvoeren met het oog op hun menslievende, liefdadig of opvoedkundige werk buiten de EU.

Deze regeling geldt voor lichamen; niet voor natuurlijke personen. In het algemeen zal het gaan om stichtingen of publiekrechtelijke lichamen.

Bij het verzoek tot teruggaaf van BTW moet het lichaam overleggen:

 • bescheiden waarmee wordt aangetoond hoeveel BTW is betaald;
 • het certificaat van uitvoer, dat is afgetekend door de douane (het formulier voor dit certificaat wordt besteld bij de Belastingdienst/Douane).

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.