07-10-2020

Bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis (update 4 november 2020)

Deze factsheet is ook beschikbaar in pdf-format.

 

In verband met de coronacrisis verleent de Belastingdienst ondernemers bijzonder uitstel van betaling. Deze regeling omvat soepelere regels voor het verlenen van uitstel van betaling en heeft betrekking op een groot aantal belastingen. De goedkeuringen zijn vastgelegd in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis (laatste versie: 29 september 2020, nr. 2020-19833, Stcrt. 2020, nr. 50987).

 

3 tijdvakken

In deze regeling zijn de volgende 3 tijdvakken van belang:

 1. eerste bijzonder uitstel van betaling;
 2. verlengd bijzonder uitstel van betaling;
 3. afbouw

 

 1. Eerste bijzonder uitstel

Bijzonder uitstel van betaling wordt door de ontvanger van de Belastingdienst verleend na de ontvangst van een verzoek ná 12 maart 2020 en uiterlijk op 31 december 2020.

Eerder liep deze periode tot en met 30 september 2020, maar in een brief van 3 november 2020 (kenmerk: 2020-0000212840) hebben de Staatssecretarissen van Financiën meegedeeld dat het verruimde beleid inzake het uitstel van betaling wordt verlengd tot 31 december 2020.

Op basis van het verzoek worden de invorderingsmaatregelen voor de verzoeker gedurende 3 maanden opgeschort (maar uiterlijk tot 31 december 2020). Dit betreft alle op dat moment openstaande en alle nog op te leggen belastingaanslagen.

Aan de toewijzing van het verzoek worden geen voorwaarden gesteld. Zo wordt niet onderzocht of daadwerkelijk sprake is van betalingsproblemen en ook niet of de betalingsproblemen het gevolg zijn van de cornoacrisis. Het verzoek wordt alleen geweigerd wanneer de belangen van de Staat zich tegen het uitstel verzetten.

 1. Verlengd bijzonder uitstel

Ondernemers die een eerste verzoek om bijzonder uitstel van betaling hebben gedaan, kunnen na afloop van de eerste periode van 3 maanden verzoeken om verlenging van het uitstel (alleen wanneer de termijn van 3 maanden afloopt voor 1 januari 2021).

Bij verlenging van het bijzonder uitstel van betaling worden wel aanvullende eisen gesteld:

 • bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk;
 • deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis veroorzaakt;
 • er is (tijdig) voldaan aan alle aangifteverplichtingen;
 • de ondernemer verklaart dat geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht;
 • als de totale belastingschuld bij het eerste verzoek om uitstel van betaling € 20.000 of meer bedroeg moet een derde-deskundige verklaren dat:
  • aannemelijk is dat sprake is van bestaande of op korte termijn te verwachten betalingsproblemen;
  • aannemelijk is dast deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan
  • de liquiditeitsprognose plausibel is (en in de toelichting vermelden welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt).

 

 1. Afbouw

De afbouw van het bijzonder uitstel van betaling behelst de volgende elementen:

 1. Het hervatten van de betaling van nieuwe verplichtingen;
 2. een betalingsregeling voor de aflossing van de opgebouwde belastingschuld

 

1. Hervatten betaling

Zodra het bijzonder uitstel van betaling is geëindigd, moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen weer op tijd worden nagekomen.

Voor de onder het uitstel van betaling opgebouwde belastingschulden geldt de betalingsregeling, zoals hierna beschreven.

Het bijzonder uitstel van betaling eindigt:

 • als niet om verlenging is verzocht: 3 maanden na de ontvangst van het verzoek, maar uiterlijk op 31 december 2020 (LET OP: alleen de nieuwe betalingsverplichtingen moeten vanaf dat moment worden voldaan);
 • als om verlenging is verzocht: op 31 december 2020.

Dit betekent dat de loonheffingen en BTW over het laatste aangiftetijdvak van 2020 in elk geval weer regulier moeten worden betaald.

 

2. Betalingsregeling

Het uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 juli 2024 voor belastingschulden die in de tijdvakken 1 en 2 zijn opgebouwd.

Voorwaarden:

 • aan alle nieuwe fiscale en financiële verplichtingen jegens de Belastingdienst wordt tijdig voldaan;
 • de belastingschuld wordt met ingang van 1 juli 2021 afgelost in 36 gelijke maandelijkse termijnen (de eerste aflossingstermijn wordt uiterlijk 31 juli 2021 betaald en de volgende termijnen vervolgens op de laatste dag van elke volgende kalendermaand);
 • wanneer verlengd bijzonder uitstel is genoten, moet ook tijdens de afbouwfase worden voldaan aan de hiervoor bij ad. 2 genoemde voorwaarden (met name de verplichting om geen bonussen en dividenden uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen). Wanneer niet (langer) aan deze voorwaarden is voldaan, stelt de ontvanger de ondernemer in staat om dit binnen 14 dagen alsnog te doen.

De ontvanger kan goedkeuren dat de betaling van de aflossingen later plaatsvindt. De ondernemer moet dan aannemelijk maken dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is om op 1 juli 2021 te starten met de aflossingen. De ondernemer mag dan op een later moment starten met aflossen, met dien verstande dat de belastingschuld ook dan uiterlijk 1 juli 2024 moet zijn afgelost.

Vanzelfsprekend is het te allen tijde toegestaan om sneller af te lossen dan het hiervoor beschreven aflossingsschema.

Invorderingsrente

Over bedragen waarvoor de Belastingdienst uitstel van betaling verleent, wordt invorderingsrente berekend. In verband met de coronacrisis is het tarief van de invorderingsrente echter vastgesteld op 0,01% (op jaarbasis). Dit tarief geldt tot en met 30 juni 2024, waardoor gedurende de volledige looptijd van het bijzonder uitstel van betaling (nagenoeg) geen invorderingsrente is verschuldigd.

LET OP: het tarief van de Belastingrente is met ingang van 1 oktober 2020 weer vastgesteld op 4% (ook voor de vennootschapsbelasting).

Correspondentie

De ontvanger van de Belastingdienst gaat de ondernemers die bijzonder uitstel van betaling genieten met brieven informeren. In deze brieven zal het bedrag van de openstaande belastingschuld worden vermeld.

 

 

 

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.