23-03-2020

Bijzonder uitstel van betaling (update 5 april 2020)

Sinds we op 14 maart 2020 ons artikel over het bijzonder uitstel van betaling voor belastingen in verband met de coronacrisis schreven, is er over dit onderwerp heel wat gezegd en geschreven. Een goede reden om in dit nieuwe artikel de actuele situatie op een rij te zetten.

Dit artikel is een update van een eerdere versie. In deze versie wordt de regeling beschreven zoals die geldt na de op 2 april 2020 gepubliceerde kamerbrief.

Ondernemer

De regeling richt zich tot de ondernemer. Niet-ondernemers zullen daarom geen gebruik van het bijzonder uitstel van betaling kunnen maken. Eventueel uiteraard wel van regulier uitstel van betaling.

Vennootschaps- en omzetbelasting zijn alleen door ondernemers verschuldigd.

Werknemers kunnen ook in dienst zijn bij een werkgever, die geen ondernemer is. Een voorbeeld is de werknemer van een stichting of vereniging, die niet een onderneming uitoefent. Aannemelijk is dat de regeling ook geldt voor de loonbelasting die moet worden afgedragen door een werkgever die geen ondernemer is.

Voor de inkomstenbelasting is alleen ondernemer degene die in zijn aangifte winst uit onderneming aangeeft. Dat is de exploitant van een eenmanszaak, de maat in een maatschap en de vennootschap in een vennootschap onder firma.

Anderen zullen voor de inkomstenbelasting waarschijnlijk geen beroep kunnen doen op het bijzonder uitstel van betaling. Onder hen de directeur-grootaandeelhouder (DGA), die fiscaal immers niet wordt gezien als ondernemer, maar als werknemer. Ook geen ondernemers zijn de ZZP-ers van wie het inkomen niet als wint uit onderneming maar als resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast (maar wellicht wordt voor deze ZZP-ers aangesloten bij hun ondernemerschap voor de BTW).

Briefje of digitaal

Het bijzonder uitstel van betaling wordt verleend naar aanleiding van:

  1. een briefje aan de Belastingdienst waarin daar om wordt verzocht (dit briefje moet worden gestuurd naar: Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen).Bij het briefje hoeft GEEN deskundigenverklaring te worden gevoegd.
  2. digitaal via de website van de Belastingdienst (daarvoor log je in met je DigiD; rechtspersonen moeten de DigiD van een werknemer gebruiken).

Sinds 2 april 2020 volstaat het om 1 keer een verzoek om uitstel van betaling in te dienen. De Belastingdienst verleent dan automatisch voor 3 maanden uitstel van betaling voor alle soorten openstaande belastingschulden en voor alle nieuwe belastingschulden in deze periode. Deze periode van 3 maanden start op de dag waarop de regeling is aangekondigd: 19 maart 2020. Het bijzonder uitstel loopt derhalve tot 19 juni 2020.

Het tijdelijk versoepelde beleid geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting. Met ingang van de week van 6 april 2020 geldt het ook voor de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Voor douanerechten kan een verzoek om uitstel van betaling worden ingediend bij de Belastingdienst/douane.

Aanslag

Uitstel van betaling kan pas worden aangevraagd zodra de verschuldigde belasting is geformaliseerd in een (naheffings)aanslag. Het uitstel van betaling wordt niet verleend naar aanleiding van het indienen van de aangifte loon- en/of omzetbelasting. Je kunt direct nadat je de aangifte loon- en/of omzetbelasting hebt ingediend wel verzoeken om uitstel van betaling, maar dat verzoek zal dan niet worden gehonoreerd.

Nadat de Belastingdienst je het bijzonder uitstel van betaling heeft verleend, blijft de Belastingdienst voor de op nieuwe aangiften verschuldigde belasting (naheffings)aanslagen opleggen. Op die manier wordt immers de belastingschuld geformaliseerd. Voor die (naheffings)aanslagen hoef je dan niet opnieuw om uitstel van betaling te vragen.

Langer uitstel

Wil je uitstel voor de periode na 19 juni 2020? Dan moet je daarvoor een aanvullend verzoek doen. In dat geval voert de Belastingdienst wel een inhoudelijke toets uit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin:

  1. de totale belastingschuld waarvoor uitstel van betaling wordt gevraagd minder bedraagt dan € 20.000: dan moeten stukken worden overlegd waar uit blijkt dat de omzetcijfers of de betalingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de vorige maanden (de Belastingdienst gaat hiervoor duidelijke instructies geven via haar website);
  2. het uitstel wordt gevraagd voor in totaal meer dan € 20.000: dan moet tevens een verklaring van een derde-deskundige aan de Belastingdienst worden aangereikt (wat deze verklaring moet inhouden, wordt nog nader bekend gemaakt).

Zorg er, als je voorziet dat je langer uitstel van betaling nodig hebt, in de eerste drie maanden voor dat je de benodigde informatie verzamelt. Uiteraard helpt VWG je daarbij graag.

Boete

Het opleggen van deze naheffingsaanslagen is een volledig geautomatiseerd proces. Zodra de computer van de Belastingdienst constateert dat een ingediende aangifte niet of niet volledig is betaald, volgt vanzelf een naheffingsaanslag.

In deze naheffingsaanslag wordt een verzuimboete begrepen op grond van het feit dat niet (of niet volledig) is betaald. Toegezegd is dat deze boeten zullen komen te vervallen. Het kan echter geen kwaad om in de brief waar je om bijzonder uitstel van betaling voor de naheffingsaanslag vraagt ook formeel bezwaar te maken tegen de opgelegde verzuimboete.

Accountant/(belasting)adviseur

Je accountant en/of (belastingaviseur ontvangt naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting niet rechtstreeks (elektronisch) van de Belastingdienst. Stuur deze aanslagen daarom direct na ontvangst door naar je accountant en/of (belasting)adviseur.

Ook de overige correspondentie over het (bijzonder) uitstel van betaling wordt hoogstwaarschijnlijk niet naar je accountant en/of (belasting)adviseur gestuurd. Stuur ook die informatie zo snel mogelijk door.

Aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting ontvangt je accountant en/of (belasting)adviseur wel rechtstreeks, maar enkel als je daarvoor jouw toestemming hebt gegeven.