Big brother …

Gepubliceerd op: 7 april 2015

20150407_bigbrothercamera_VWGNijhof

… is watching you! Ook in Nederland, onder andere door het KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten) met een zeer groot aantal zogeheten ANPR-camera’s. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition.

Aan het Gerechtshof Den Bosch werd de vraag voorgelegd of de gegevens die deze ANPR-camera’s vastleggen, mogen worden gebruikt voor de controle door de Belastingdienst van kilometeradministraties waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat de auto van de zaak in een jaar voor minder dan 500 kilometer privé wordt gebruikt.

In deze zaken ging het om werknemers met een Verklaring geen privégebruik auto. Dat is een verklaring die de Belastingdienst afgeeft op verzoek van de werknemer die aan de Belastingdienst meedeelt dat hij in een kalenderjaar minder dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak. Op basis van deze verklaring mag de werkgever de inhouding van loonheffingen voor de auto achterwege laten.

Desgevraagd moet de werknemer ten genoegen van de Belastingdienst bewijzen dat in een kalenderjaar daadwerkelijk niet meer dan 500 privékilometers met de auto zijn gereden. Dat bewijs moet worden geleverd met een sluitende kilometeradministratie, dat wil zeggen: een kilometeradministratie waar alle in het kalenderjaar gereden kilometers gedetailleerd zijn verantwoord als zakelijke ritten (inclusief het woon-werkverkeer) of privéritten.

De werknemer (niet de werkgever) die niet voldoet aan deze bewijslast, ontvangt de naheffingsaanslag loonheffingen, verhoogd met een boete. De werknemers wier zaak bij Hof Den Bosch kwam, waren van mening dat de Belastingdienst informatie van ANPR-camera’s niet mocht gebruiken om hun kilometeradministratie mee te controleren, kort gezegd omdat daarmee hun privacy werd geschonden.

Het Hof was het daarmee eens, maar vond in deze situatie de schending van de privacy van de werknemer gerechtvaardigd. Dat geldt zowel voor de naheffing loonheffingen als voor de boete. De inbreuk op de privacy is in dit verband namelijk nadrukkelijk wettelijk vastgelegd en noodzakelijk in het belang van het economisch welzijn van het land. Aan de aanvraag van een Verklaring geen privégebruik is, aldus het Hof, inherent dat de persoonlijke levenssfeer van de werknemer wordt geraakt. Ook beslist het Hof dat, gelet op het grootschalige karakter van de afgifte van Verklaringen geen privégebruik, de beperkte controlemogelijkheden en het grote budgettaire belang voor de staat, voor de hand lag de controle van de kilometeradministraties zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden.

Op dit moment is nog niet duidelijk of onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, om een oordeel zal worden gevraagd.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.