Bezwaar box 3 niet nodig! Of toch wel?

Gepubliceerd op: 9 november 2022

Staatssecretaris van Rij van Financiën heeft eieren voor zijn geld gekozen en een massaal bezwaarproces bedacht voor de verzoeken om ambtshalve vermindering van box 3. Maar LET OP! Er blijven situaties waarin je zelf actie moet ondernemen om je rechten veilig te stellen.

Ambtshalve vermindering

Het gaat om de discussie of de Belastingdienst reeds vaststaande aanslagen inkomstenbelasting moet verminderen naar aanleiding van het arrest waarin de Hoge Raad op 24 december 2021 (het “Kerstarrest”) besliste dat de berekening van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) in strijd is met het Europese recht.

Het gaat om definitieve aanslagen waarvan de bezwaartermijn is verstreken. Deze aanslagen kunnen alleen nog ambtshalve worden verminderd. De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 beslist dat de overheid naar aanleiding van het Kerstarrest niet verplicht is om deze aanslagen ambtshalve te verminderen. Juristen zien echter nog argumenten voor deze vermindering, die in voornoemd arrest niet aan de orde zijn geweest. Uiteraard zullen deze argumenten aan de belastingrechter worden voorgelegd.

Om op een positief resultaat te kunnen meeliften, zullen honderdduizenden verzoeken om ambtshalve vermindering worden ingediend. Van Rij gaat nu in de wet vastleggen dat op deze verzoeken de bijzondere regels voor massaal bezwaar worden toegepast. Daardoor wordt de verwerking en afwikkeling door de Belastingdienst een stuk minder bewerkelijk. De voor van Rij voorgestelde regeling houdt tevens in dat iedere belastingplichtige voor wie de kwestie speelt, van een positieve uitspraak profiteert, ook degenen die geen (of niet tijdig) een verzoek hebben ingediend. Voor veel belastingplichtigen zal het daardoor niet nodig zijn om verzoeken om ambtshalve vermindering in te dienen.

Toch een verzoek

Nadeel van een massale procedure is dat individuele argumenten er niet in aan de orde kunnen komen. Wie van mening is dat zijn individuele situatie dermate schrijnend is, dat een verzoek om ambtshalve vermindering toch op zijn plaats is, doet er dan ook verstandig aan om toch tijdig een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen en daarbij expliciet aan te geven andere argumenten te willen aandragen, dan in de massale procedure ter discussie staan. Het spreekt voor zich dat dergelijke individuele verzoeken specifiek en uitgebreid zullen moeten worden onderbouwd en dat er wellicht ook een gang naar de belastingrechter op moet volgen.

LET OP: tijdig bezwaar tegen nieuwe aanslagen!

Ontvang je nieuwe definitieve aanslagen, waarin inkomen uit sparen en beleggen is begrepen, dan MOET je je rechten veilig stellen door binnen 6 weken na de dagtekening van die aanslag (pro forma) bezwaar in te dienen. Op die bezwaarschriften zal ook de procedure van massaal bezwaar van toepassing worden verklaard. Maar daarbij geldt NIET dat een positieve uitkomst van die procedure ook geldt voor belastingplichtigen die niet (of te laat) bezwaar hebben aangetekend tegen hun aanslag.

Andere artikelen