Bezorgkosten bloemetje belast?

Gepubliceerd op: 7 november 2019

Zo lang we deze vragen moeten blijven stellen, is duidelijk dat de fiscale regels rond (belastingvrije) vergoedingen en verstrekkingen nog zeker niet eenvoudig zijn!

Loon =

“al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten”. Deze in artikel 10 van de Wet op de loonbelasting opgenomen definitie wordt er, als het goed is, bij alle lessen over loonbelasting ingeramd. Aan de definitie wordt nog toegevoegd: “daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.”.

Bloemetje

Als je van je werkgever een bloemetje krijgt, bijvoorbeeld omdat je ziek bent (of een fruitmand), voor je verjaardag of omdat je een jubileum viert, kan dat loon zijn. De vraag is of de verstrekking van het bloemetje een voldoende sterke band heeft met de dienstbetrekking om te worden gezien als loon.

Dat is niet het geval wanneer het bloemetje in sterke mate pleegt te worden gegeven uit wellevendheid, sympathie of vanwege de peroonlijke relatie, in plaats van vanuit het werkgeverschap. Voor de rouwkrans en de fruitmand is daarover weinig discussie. Die worden niet gezien als loon.

Pietluttig

Maar voor het bloemetje ziet de Belastingdienst dat anders. Om pietluttige discussies te voorkomen, is goedgekeurd dat in situaties waarin ook anderen dan werknemers een (persoonlijke) attentie ontvangen, de attentie van de werkgever niet als loon wordt gezien. Maar daar zitten wel strenge voorwaarden aan:

  • het moet gaan om een persoonlijke attentie in natura (dus geen geld of waardebonnen);
  • die de werkgever in andere vergelijkbare situaties ook aan anderen (dan werknemers) zou geven;
  • de factuurwaarde (inclusief BTW) mag niet meer bedragen dan € 25.

Om het niet al te pietluttig te maken, moesten tot voor kort de bezorgkosten van het bloemetje wel binnen het bedrag van € 25 vallen. Zo niet, dan moest de werkgever aannemelijk maken dat de verstrekking van het bloemetje geen loon is.

Uit de meest recente uitgave van het Handboek Loonheffingen blijkt dat de Belastingdienst inmiddels kennelijk tot het inzicht is gekomen dat dit wel erg krenterig is. De goedkeuring is nu aangepast: het bloemetje mag maximaal € 25 kosten en dan mag het ook nog bij de werknemer worden bezorgd. Zorg er wel voor dat de bezorgkosten apart in rekening worden gebracht.

We nemen aan dat de ruimere tegemoetkoming ook geldt voor bloemetjes die voor 1 oktober 2019 aan werknemers zijn verstrekt.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.