Bescheiden voor IB 2015 verzamelen

Gepubliceerd op: 14 januari 2016

20151021_factsheet_VWGNijhof

De bescheiden voor uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB) 2015 kunnen worden verzameld. Vanaf 1 maart 2016 kunnen deze aangiften worden worden ingediend. Dan heeft de Belastingdienst alle door inhoudingsplichtigen, financiële instellingen en dergelijke instanties aangereikte gegevens verwerkt in de vooringevulde aangifte (VIA).

Bescheiden

Zoals gezegd vult de Belastingdienst een groot aantal gegevens al in op de VIA. Maar u blijft er zelf volledig voor verantwoordelijk dat in de aangifte de juiste gegevens op correcte wijze zijn verwerkt. Daarom moet u nog steeds alle relevante bescheiden verzamelen om aan de hand daarvan te controleren of de Belastingdienst de juiste informatie in de VIA heeft verwerkt en of de aangifte met die informatie compleet is. Een onjuiste aangifte kan aanleiding zijn voor het opleggen van boetes.

Wij hebben voor u een lijstje samengesteld met de voor uw aangifte IB 2015 te verzamelen bescheiden. Dit lijstje vindt u hier.

Aangifte

De aangifte moet, net als in de afgelopen jaren, via elektronische weg worden ingediend. Particulieren kunnen de aangiften indienen met behulp van de app Aangifte 2015 of via de online aangifte op MijnBelastingdienst. Voor de online aangifte moet u beschikken over een DigiD.
Voor ondernemers zet de Belastingdienst de aangifte klaar in het persoonlijk domein, waartoe de ondernemer toegang krijgt door middel van een door de Belastingdienst uitgegeven gebruikersnaam en wachtwoord.

Woont u in het buitenland en moet u in Nederland aangifte IB moeten doen, dan kan dat in 2015 niet meer met de pincode. Wanneer u geen DigiD heeft (alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit kunnen een DigiD aanvragen), dan kunt u een gebruikersnaam met wachtwoord aanvragen. Dat kan vanaf half maart 2016.
Als digitaal aangifte doen voor een buitenlands belastingplichtige niet lukt, kan nog altijd een papieren C-biljet worden aangevraagd bij de Belastingtelefoon Buitenland (+31 555 385 385).

VWGNijhof verzorgt uw (voorlopige) aangiften IB met behulp van geavanceerde software en dient de aangifte in via een speciaal daarvoor ingericht elektronisch communicatiekanaal. Daarvoor hebben wij uw DigiD niet nodig.

Aanslag

De aangifte IB 2015 moet uiterlijk 30 april 2016 door de Belastingdienst zijn ontvangen. Als de aangifte vóór 1 april 2016 wordt ingediend, legt de Belastingdienst voor 1 juli 2016 een (voorlopige) aanslag op. Wordt de aangifte ingediend na 1 april 2016, maar vóór 1 mei 2016, dan doet de Belastingdienst haar best om voor 1 juli 2016 een (voorlopige) aanslag op te leggen.

Uiteraard is het mogelijk om voor de indiening van de aangifte IB 2015 uitstel te krijgen. In het algemeen wordt dit uitstel dan verleend tot 1 september 2016. Als u uitstel wilt, moet u het verzoek daartoe doen vóór de voor de aangifte geldende inleverdatum.

VWGNijhof vraagt voor de indiening van de aangiften van haar cliënten uitstel op grond van de zogeheten Beconregeling. Op grond van die regeling moeten aangiften IB 2015 uiterlijk 1 mei 2017 zijn ingediend, maar aan de toepassing van de Beconregeling is wel de voorwaarde verbonden dat de aangiften waarop die regeling wordt toegepast gespreid over de uitstelperiode worden ingeleverd.

Belastingrente (4% / 8%)

Een belangrijke consequentie van het later indienen van de aangifte IB is dat de Belastingdienst ná 1 juli 2016 belastingrente berekent over aan haar te betalen bedragen. Daarvoor wordt een zeer fors tarief van op jaarbasis 4% gehanteerd (in het kader van de vennootschapsbelasting geldt een tarief van maar liefst 8%!). Als u belasting tegoed heeft, vergoedt de Belastingdienst daarover geen rente.
U kunt het betalen van rente voorkomen door de verschuldigde IB voor 1 juli 2016 te voldoen op een voorlopige aanslag. U moet het verzoek om een dergelijke aanslag op te leggen dan wel ruim voor 1 juli 2016 bij de Belastingdienst hebben ingediend.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.