Belastingplannen 2017 aangenomen

Gepubliceerd op: 17 november 2016

belastingplannen 2017 vwgnijhof

De Tweede Kamer heeft vandaag de belastingplannen 2017 aangenomen. De Eerste Kamer is nu aan zet. Naar verwachting stemt deze Kamer op 21 december over de wetsvoorstellen. Bij de indiening van de wetsvoorstellen, op Prinsjesdag, beschreven wij in een artikel kort de belangrijkste onderdelen. Hierna besteden wij kort aandacht aan de onderdelen die tijdens de behandeling in de Tweede Kamer in het bijzonder aandacht hebben gekregen.

Inkomensbeleid

Natuurlijk is er de nodige aandacht voor het inkomensbeleid. Dat betreft echter een discussie over tienden van procenten (of minder) en eurocenten. Daarmee willen wij u niet vermoeien. Het eindresultaat vindt u op uw eerste loonstrook in 2017.

Vlucht van box 3 naar box 2

De Kamerleden uiten hun grote zorg over de verwachte (verdere) vlucht van box 3 naar box 2. Dit betreft belastigplichtigen die hun in box 3 belaste vermogen (vaak gaat het om spaargeld waar een slechts minimale rente op wordt ontvangen) vóór 1 januari 2017 onderbrengen in een B.V. (of een open fonds voor gemene rekening). Zie ook ons artikel Box 3 in 2017: u kunt de schade nog beperken. De reparatie van dit belastinglek vindt nog niet plaats in de belastingplannen 2017.

Wel gerepareerd wordt het lek dat ontstaat doordat liquide vermogen in een B.V. wordt afgesplitst naar een VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling). Deze reparatie werkt terug naar 20 september 2016, 15:15 uur (het moment waarop de belastingplannen 2017 werden gepresenteerd).

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Het meest besproken onderdeel van de belastingplannen 2017 betreft de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB). Wij hebben dit onderdeel van de plannen op een rij gezet in een uitgebreide notitie. In de Tweede Kamer is vooral de positie van de partner van de dga/pensioengerechtigde uitgebreid aan de orde gekomen. Daarbij gaat het om twee zaken:

  1. de benodigde instemming van de partner voor het prijsgeven van de aanspraken of van een fors deel daarvan en de compensatie die de partner daarbij zal bedingen;
  2. in hoeverre sprake is van een met schenkbelasting te belasten schenking indien de partner niet of niet voldoende wordt gecompenseerd.

Uitstel ingang uitfasering PEB

Als de Eerste Kamer de belastingplannen 2017 op 21 december aanneemt, heeft de dga/pensioengerechtigde nog maar een paar dagen om de acties uit te voeren, die vóór 1 januari 2017 afgewikkeld moeten zijn. En dat moet dan ook nog eens gebeuren in de periode waarin de kerst en de jaarwisseling worden gevierd. In de wet wordt daarom ingebouwd dat de Minister van Financiën deze dga/pensioengerechtigde de mogelijkheid geeft om deze acties in 2017 uit te voeren. De deadline komt dan op 31 maart 2017 te liggen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal dit uitstel worden verleend voor de volgende handelingen:

  • het premievrij maken van pensioenaanspraken die nog worden opgebouwd;
  • het naar eigen beheer (terug)halen van extern verzekerde pensioenaanspraken.

Rijksmonumenten en scholingsuitgaven

De afschaffing van de aftrek van uitgaven voor onderhoud van rijksmonumenten en van de aftrek voor scholingsuitgaven leek al tijdens de behandeling in de Tweede Kamer te worden afgeblazen. Het ter zake ingediende wetsvoorstel heeft de Regering daarom niet met de andere onderdelen van de belastingplannen 2017 in stemming gebracht. Maar vooralsnog is het ook niet gelukt om dit wetsvoorstel in te trekken. De status van dit onderdeel is daarom vooralsnog onduidelijk.

Andere artikelen