Antwoorden op vragen over opgaaf UBD

Gepubliceerd op: 1 mei 2024

De Belastingdienst heeft (de laatste?) aanvullende vragen beantwoord over de Opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD).

We leggen de verplichting tot het doen van opgaaf UBD uit in onze factsheet Uitbetaalde bedragen aan derden. Pas begin maart van dit jaar werd (definitief) duidelijk dat deze verplichting ook geldt in situaties waarin de BTW door de opdrachtnemer wordt verlegd; zie ons artikel Zo snel mogelijk opgaaf UBD 2022 doen. De Belastingdienst heeft nu geantwoord op aanvullend gestelde vragen.

VIA

De Belastingdienst bevestigt dat de via de opgaaf UBD aan haar doorgegeven informatie wordt opgenomen in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) van de opdrachtnemer. De informatie wordt vermeld in de rubriek ROW (resultaat uit overige werkzaamheden). Belastingplichtig moet dit zelf controleren en de inkomsten in de juiste rubriek in de aangifte inkomstenbelasting verwerken. Wanneer daarbij wordt afgeweken van de VIA leidt dat, volgens de Belastingdienst, niet tot extra vragenbrieven.

Eenmanszaak

Wanneer de opdrachtnemer een eenmanszaak is met personeel of met ingehuurde arbeidskrachten en het werk (deels) niet door de eigenaar van de eenmanszaak wordt verricht, moet toch voor het volledige bedrag van de vergoeding opgaaf UBD worden gedaan. Dit geldt ook wanneer op de factuur wordt gespecificeerd welk deel van de vergoeding betrekking heeft op het door de eigenaar van de eenmanszaak verrichte werk en welk deel op de door zijn personeel/de ingehuurde arbeidskrachten.

Wanneer de eenmanszaak op de factuur zowel een vergoeding vermeldt voor verrichte arbeid als een vergoeding voor het gebruik van machines en materieel, hoeft de opgaaf UBD alleen de vergoeding voor de verrichte arbeid te vermelden. De vergoeding voor het gebruik van machines en materieel betreft immers geen betaling die ziet op werkzaamheden die zijn verricht door een natuurlijk persoon.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.