Amateurvoetballer in dienstbetrekking

Gepubliceerd op: 22 juli 2015

20150722_amateurvoetbal_VWGNijhof

Het Gerechtshof Den Haag besliste onlangs dat een amateurvoetballer in dienstbetrekking staat tot de vereniging waar hij voor speelt. De voetballer had zich jegens de vereniging verbonden om gedurende een zekere tijd voor die vereniging te voetballen (om arbeid te verrichten) en de vereniging had zich jegens de voetballer verbonden tot het betalen van een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden (loon). Ook was sprake van een gezagsverhouding. Het huishoudelijk reglement en het waarden- en normenbeleid van de vereniging lieten er volgens het Hof geen twijfel over bestaan dat de voetballer de aanwijzingen van zijn trainer moest opvolgen. Daarnaast was hij verplicht om deel te nemen aan de trainingen.

Aan het bestaan van de dienstbetrekking jegens de voetbalvereniging doet niet af dat de voetbalvereniging het beheer van haar personeel had ondergebracht in een stichting.

De voetballer beriep zich onder meer op een uitspraak waarin de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in 2013 besliste dat het beoefenen van de voetbalsport bij een amateurclub geen arbeid in het economisch verkeer is. Die zaak betrof een ex-profvoetballer, die een WW-uitkering genoot. Deze ex-prof speelde en trainde bij een amateurvereniging en de CRvB besliste dat dit geen arbeid in het economisch verkeer was, die de WW-uitkering in gevaar bracht. Volgens het Hof was dit echter een zowel feitelijk als juridisch andere vraag dan of voor de loon- en inkomstenbelasting sprake is van een dienstbetrekking.

Ook verwees de voetballer naar het Besluit beleidsregels beoordeling dienstbetrekking, waarin staat geschreven dat in non-profit organisaties doorgaans geen gezagsverhouding wordt aangenomen omdat de leiding van deze organisaties veelal in handen is van vrijwilligers en de organisatie niet voldoende professioneel is om inhoudelijk sturing te geven. Het Hof beslist dat voor het bestaan van een gezagsverhouding niet is vereist dat het bestuur van de vereniging aanwijzingen en instructies geeft of kan geven, maar dat dit kan worden opgedragen of overgelaten aan anderen (bijvoorbeeld trainers).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.