Algemeen nut investering

Gepubliceerd op: 3 april 2024

Instellingen die de ANBI-status hebben, moeten hun middelen in voldoende mate aan het algemeen nut besteden.

ANBI staat voor het Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen hebben onbeperkte vrijstellingen in het kader van de erf- en schenkbelasting. En schenkingen aan ANBI’s kan de schenker in beginsel als gift aftrekken in het kader van de inkomstenbelasting.

Bestedingscriterium

Eén van de voorwaarden waar een ANBI aan moet voldoen, is het zogeheten bestedingscriterium (anti-oppoteis). Dit houdt in dat de ANBI meer dan 90% van haar bestedingen algemeen nuttig moet doen. Daarnaast moeten de beheerskosten van de ANBI in redelijke verhouding staat tot de bestedingen aan het goede doel. Ook is er de voorwaarde dat het vermogen van een ANBI niet meer bedraagt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de (voorziene) werkzaamheden.

Algemeen nut investering

Het is ANBI’s toegestaan om Algemeen Nut investeringen (impact investment) te doen. In een besluit heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven welke voorwaarden aan een dergelijke investering worden gesteld. Net als overigens in het kader van het ANBI-regime zijn deze voorwaarden niet heel concreet.

  • Primair doel is het rechtstreeks verwezenlijken of bevorderen van een (of meer) algemeen nuttige doel(en) van de ANBI.
  • De investering is geen zakelijke activiteit met als primair doel om daarmee voordeel te behalen.
  • Het bedrag van de investering moet door de organisatie waarin wordt geïnvesteerd nagenoeg geheel worden aangewend ten behoeve van activiteiten die verband houden met het doel van de investerende ANBI.
  • Een bestuurder van de ANBI, of een aan deze bestuurder gelieerde persoon, is op geen enkele wijze betrokken bij de organisatie waarin de ANBI investeert.
  • De ANBI neemt de algemeen nut investering herkenbaar in haar financiële administratie op en tevens in haar beleidsplan(nen).

Meldingsplicht

Een ANBI die op het moment waarop het besluit in werking treedt niet voldoet aan de voorwaarden van het besluit, moet dit binnen 6 maanden na de publicatie van het besluit (het besluit is op 2 april 2024 in de Staatscourant gepubliceerd) aan de Belastingdienst melden. Voldoet een investering op enig moment na 2 april 2024 niet langer aan de voorwaarden, dan moet dit zo snel mogelijk aan de Belastingdienst worden gemeld.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.