Aftrek kosten bij verkoop deelneming

Gepubliceerd op: 14 december 2018

De verkoop van een deelneming brengt vaak forse kosten met zich mee. Welke van deze kosten mag je aftrekken van de winst waarover je vennootschapsbelasting betaalt?

Deelneming

Een NV of BV die 5% of meer van het nominaal gestorte kapitaal in een andere NV of BV houdt, heeft voor de heffing van vennootschapsbelasting een deelneming. Ook een lidmaatschap in een coöperatie en een aandeel in een open commanditaire vennootschap kwalificeren als een deelneming.

Van een deelneming is geen sprake wanneer de aandelen worden gehouden als belegging of als voorraad. Ook kan fiscaal geen deelneming worden gehouden in een fiscale beleggingsinstelling (fbi).

Deelnemingsvrijstelling

Bij het bepalen van de winst waarover je vennootschapsbelasting betaalt, blijven buiten aanmerking: alle voordelen uit hoofde van een deelneming. De deelnemingsvrijstelling geldt vanzelf. Je hoeft er geen verzoek voor te doen. Uiteraard moet je de deelnemingsvoordelen wel correct verwerken in je aangifte vennootschapsbelasting.

Ook negatieve voordelen vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Je kunt daarbij denken aan verliezen uit de deelneming of aan kosten die verband houden met de deelneming.

Alleen op een verlies dat je lijdt door de liquidatie van een deelneming, valt niet onder de deelnemingsvrijstelling. Dit liquidatieverlies kan echter nooit meer bedragen dan de fiscale verkrijgingsprijs van de deelneming.

Kosten vervreemding

De Hoge Raad heeft recent rechtsregels geformuleerd over de aftrek van kosten, die worden gemaakt in verband met de vervreemding van een deelneming. Het gaat in deze zaak om de advieskosten voor een plan van aanpak, consultancydiensten, due dilligence, advocaten en een digitale dataroom. De Belastingdienst is van mening dat al deze kosten onder de deelnemingsvrijstelling vallen, wat uiteraard betekent dat ze niet aftrekbaar zijn.

De Hoge Raad beslist dat de kosten alleen onder de deelnemingsvrijstelling vallen wanneer er een direct verband is met de verkoop van de deelneming. Dit verband moet zodanig zijn dat de kosten zonder de verkoop van de deelneming niet zouden zijn gemaakt. Alleen de kosten in verband met de daadwerkelijke verkoop van een specifieke deelneming vallen onder de deelnemingsvrijstelling.

Wanneer een verkoop afketst en de deelneming in een volgende fase aan een andere partij wordt verkocht, moet worden beoordeeld of de kosten in de eerste fase ook zouden zijn gemaakt als die fase niet had plaatsgevonden. Wanneer nog niet duidelijk is of de verkoop van een deelneming definitief doorgaat, moeten een transitorische actiefpost op de balans worden opgenomen. Zodra de verkoop definitief doorgaat, moet worden beoordeeld welke van de in deze actiefpost opgenomen kosten onder de deelnemingsvrijstelling vallen. De andere kosten komen dan alsnog ten laste van de winst.

De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof Den Bosch. Dat Hof moet uitzoeken welke kosten op grond van de door de Hoge Raad geformuleerde criteria mogen worden afgetrokken. De Belastingdienst is van mening dat de kosten in een ruime oriëntatiefase al niet aftrekbaar zijn. Dat standpunt lijkt op grond van het arrest van de Hoge Raad niet langer houdbaar.

 

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.