Eigen beheer pensioen afschaffen: antwoorden

Gepubliceerd op: 28 oktober 2016

eigen beheer pensioen afschaffing vwgnijhof

In het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is de NnavV verschenen. De vele naar aanleiding van het wetsvoorstel gestelde vragen worden in dit stuk niet allemaal beantwoord.
Wij zetten de uitfasering van het pensioen in eigen beheer uiteen in onze notitie Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Wat nu?.

Premievrij maken vóór 1 januari 2017

De NnavV bevestigt dat het voortzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer ná 31 december 2016 als gevolg heeft dat de aanspraak volledig in de heffing wordt betrokken. Dat wordt alleen voorkomen door het pensioen te splitsen. De tot en met 31 december 2016 opgebouwde aanspraak wordt dan premievrij gemaakt (niet meer opgebouwd). De opbouw van de aanspraak na 31 december 2016 wordt jaarlijks met loonbelasting belast.

Voor een pensioen dat nog in eigen beheer wordt opgebouwd, moet dus vóór 1 januari 2017 actie worden ondernomen.

Terughalen extern verzekerd kapitaal

Soms is het pensioen deels in eigen beheer en deels bij een externe verzekeraar ondergebracht. Dan kan het externe kapitaal tot 1 januari 2017 worden teruggehaald naar eigen beheer.

Het Kabinet is niet bereid om hier een langere termijn voor te geven. Het is wel voldoende dat vóór 1 januari 2017 aan de externe verzekeraar is verzocht om het kapitaal terug te halen naar de B.V. De administratieve afhandeling en de daadwerkelijke uitbetaling van de afkoopsom van het extern verzekerde pensioen mag dan in 2017 plaatsvinden.

In één keer afkopen

Het Kabinet benadrukt in de NnavV nogmaals dat de afkoop- en kortingsregeling (in 2017: 34,5%) alleen van toepassing is wanneer de totale pensioenaanspraak in één keer wordt afgekocht. Gedeeltelijke afkoop of afkoop in fasen is niet toegestaan.
B.V.’s/DGA’s die niet beschikken over voldoende middelen om de bij volledige afkoop van het pensioen verschuldigde belasting te voldoen, zijn aangewezen op de mogelijkheid van omzetting van de pensioenaanspraak in een oudedagsverplichting.

Ingegane pensioenen

Ook als het pensioen in eigen beheer reeds uitkeert, kan het met toepassing van de kortingsregeling worden afgekocht of worden omgezet in een oudedagsverplichting. Na omzetting in een oudedagsverplichting moet die nog worden uitgekeerd gedurende 20 jaren minus het aantal jaren dat is verstreken sinds de pensioengerechtigde de AOW-leeftijd bereikte.

In de NnavV wordt tevens bevestigd dat ook de partner van een reeds overleden pensioengerechtigde DGA het pensioen in eigen beheer mag afkopen.

Onderdekking

In veel B.V.’s zitten minder middelen dan nodig is voor het uitkeren van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Dit wordt aangeduid als een onderdekking van de pensioenverplichting. Deze B.V.’s moeten het pensioen uitkeren totdat alle middelen zijn uitgeput. De dan nog resterende pensioenaanspraken zijn niet voor verwezenlijking vatbaar en kunnen uiteraard niet worden belast.

Het Kabinet is niet bereid om de belastingheffing in verband met de afkoop van pensioen in eigen beheer te beperken tot het bedrag van de beschikbare middelen. Daarmee zal het voor DGA’s met een pensioen in onderdekking in veel gevallen niet interessant zijn om dat pensioen af te kopen. De korting van 34,5% weegt dan meestal niet op tegen het bij regulier uitkeren van het pensioen niet in de heffing betrekking van de onderdekking.

Partner

Een belangrijk aandachtspunt bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer is de positie van de partner van de pensioengerechtigde. Het Kabinet geeft in de NnavV aan voor deze problematiek geen voorbeelden of routeplan te kunnen uitwerken. Dit moet worden afgestemd op elke individuele situatie. Wel is duidelijk dat de verplichting tot compensatie van de partner rust op de pensioengerechtigde (de DGA), niet op de B.V. De pensioengerechtigde ontvangt immers de netto afkoopsom van het pensioen.

Schenking

De NnavV besteedt aandacht aan situaties waarin de pensioengerechtigde niet alle aandelen van de B.V. houdt. De afkoop van de pensioenaanspraak leidt dan tot bevoordeling van de andere aandeelhouders. Door de afstempeling van de commerciële waarde van de pensioenaanspraak naar de fiscale waarde stijgt namelijk de waarde van de aandelen. Die waardestijging vloeit uit over alle uitstaande aandelen. Derhalve ook over de aandelen die in het bezit zijn van de overige aandeelhouders. Voor zover de overige aandeelhouders de pensioengerechtigde aandeelhouder niet compenseren, kan sprake zijn van een belaste schenking.

Ontbijtsessies of een persoonlijk gesprek

Wilt u meer weten over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer? In een drietal ontbijtsessies bespreken wij alle aspecten van het wetsvoorstel.

Uiteraard kunt u met één van onze adviseurs een afspraak maken om de gevolgen voor uw pensioen in eigen beheer te inventariseren.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.