Aanvullende steunmaatregelen rond gedeeltelijke lock down

Gepubliceerd op: 27 oktober 2020

In een brief aan de Kamer kondigt de Regering de aanvullingen aan, die in verband met de gedeeltelijke lock down worden gedaan op de steunmaatregelen ter bestrijding van de financiële gevolgen van de coronacrsisis.

Het gaat vooral om wat meer van het al bestaande steun- en herstelpakket.

Mee-ademen

De Regering benadrukt allereerst dat de meeste van de bestaande maatregelen mee-ademen met het (omzet)verlies. Naarmate het (omzet)verlies hoger is, bijvoorbeeld door de gedeeltelijke lock down, ontvangen ondernemers een hogere bijdrage uit de NOW- en/of de TVL-regeling.

LET OP: de eerste tranche van de TVL moet uiterlijk op 30 oktober 2020, 17:00 uur zijn aangevraagd (dit betreft de periode juni – september 2020; derhalve vóór de gedeeltelijke lock down)!

En de steunmaatregel voor ZZP-ers, de TOZO, behelst hogere uitkeringen naarmate er meer inkomensverlies is.

Arbeidsmarkt

De Rijksoverheid neemt het voortouw door met partners te bekijken hoe vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar kunnen worden gebracht. Bepaalde sectoren (als voorbeeld wordt de evenementenbranche genoemd) liggen (nagenoeg) stil, terwijl andere sectoren (de zorg) schreeuwen om extra personeel.

Horeca

Aan eet- en drinkgelegenheden wordt een eenmalige subsidie verstrekt. Die dient ter dekking van de kosten van bederfelijke voorraad en investeringen die zijn gedaan om in de winter omzet te kunnen maken.

De eenmalige subsidie kan worden aangevraagd door ondernemers die succesvol een TVL-aanvraag indienen. De subsidie bedraagt 2,75% van de omzetderving. Gemiddeld komt dit voor een “doorsnee café-ondernemer” naar schatting neer op een subsidie van € 2.500.

De subsidie komt bovenop de TVL-subsidie. En valt buiten het maximum van de TVL-subsidie van € 90.000. Voor de subsidie hoeft geen aparte aanvraag te worden gedaan. RVO plust het bedrag op bij de TVL-subsidie.

Verbreding TVL

De TVL-regeling wordt in het vierde kwartaal van 2020 opengesteld voor alle sectoren (behalve krediet- en financiële instellingen). De afbakening met SBI-codes komt tijdelijk te vervallen. De SBI-codes blijven wel leidend voor het vaststellen van de omvang van de vaste lasten.

Evenementenbranche

Voor de evenementenbranche wordt eenmalige een specifieke module ingericht om de bedrijven in deze branche in de winterperiode te kunnen ondersteunen. Voor deze module komt in aanmerking de ondernemer die:

  • wel voor TVL 1.0 in aanmerking is gekomen, maar niet voor TVL Q4-2020 in aanmerking zal komen door een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019;
  • binnen een SBI-code valt, die aangeduid is als evenement-gerelateerd;
  • kan aantonen minimaal één festival of evenement te hebben georganiseerd of voor haar omzet voor minstens 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.

De hoogte van de TVL-subsidie in Q4 wordt in het kader van deze regeling gebaseerd op de hoogte van de subsidie in TVL 1.0.

Sport

Het sport specifieke pakket zal worden aangepast en opnieuw worden opengesteld. Het gaat om de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO).

Specifiek wordt gekeken naar de financiële schade bij zwembaden en ijsbanen. Medio november worden de resultaten verwacht van een onderzoek naar de financiële gevolgen en de pijnpunten bij amateursportverenigingen.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.