Aanscherping bedrijfsopvolgingsregeling per 2024 en 2025, actie vereist?

Gepubliceerd op: 3 oktober 2023

Zoals aangegeven in ons artikel top 10 Prinsjesdag 2023 is er een verscherping van de bedrijfsopvolgingsregeling aangekondigd. Maar wat wordt er precies verscherpt en welke gevolgen heeft dit? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor jullie op een rij gezet. (lees hier meer over het belastingplan 2024)

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het doel van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) is fiscale belemmeringen (belastingheffing) bij bedrijfsoverdrachten voorkomen. De BOR en de DSR regelen dat de heffing van inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting onder voorwaarden (deels) achterwege blijft. Om voor de BOR en de DSR in aanmerking te komen moet sprake zijn van een materiële onderneming. De regelingen zijn niet van toepassing op beleggingsvermogen.

Wijziging omvang vrijstelling

De BOR regelt dat bij een bedrijfsoverdracht 100% procent van de waarde van de onderneming is vrijgesteld tot een bedrag van € 1.205.871. Is de onderneming meer waard dan € 1.205.871 dan is van het meerdere 83% vrijgesteld op grond van de BOR.

Vanaf 1 januari 2025 wordt de omvang van de vrijstelling voor de BOR naar verwachting aangepast. Allereerst wordt het bedrag dat voor 100% is vrijgesteld naar verwachting verhoogd van € 1.205.871  (2023) naar € 1.500.000 vanaf 1 januari 2025. Daar staat tegenover dat het meerdere vanaf 1 januari 2025 slechts voor 70% 75% (dit percentage is gewijzigd door een amendement op het wetsvoorstel; zie ons artikel Belastingplannen 2024 gewijzigd) is vrijgesteld in plaats van de nu geldende vrijstelling van 83%.

Verhuurd vastgoed vanaf 2024 standaard aangemerkt als beleggingsvermogen

Vanaf 1 januari 2024 worden aan derden verhuurde onroerende zaken aangemerkt als beleggingsvermogen, met als gevolg dat deze niet meer in aanmerking komen voor de BOR en de DSR. Hiervan uitgezonderd zijn kortdurende verhuur zoals hotelkamers en dergelijke. Daarnaast wordt er naar verwachting een uitzondering opgenomen voor vastgoed dat wordt gebruikt binnen het eigen concern.

Keuzevermogen slechts onder voorwaarden ondernemingsvermogen

Bedrijfsmiddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt en vallen onder het keuzevermogen kwalificeren naar verwachting vanaf 1 januari 2025 enkel als ondernemingsvermogen indien en voor zover deze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt. Voorgesteld is dat deze maatregel enkel betrekking heeft op bedrijfsmiddelen met een minimale waarde in het economisch verkeer van € 100.000.

Afschaffing 5% doelmatigheidsmarge

In de huidige wetgeving is een 5%-doelmatigheidsmarge opgenomen. Op grond van deze doelmatigheidsmarge wordt beleggingsvermogen van een BV met een maximale waarde van 5% van het ondernemingsvermogen aangemerkt als (kwalificerend) ondernemingsvermogen. Een deel van het beleggingsvermogen valt door deze doelmatigheidsmarge toch onder de BOR en de DSR. Het kabinet is voornemens om deze doelmatigheidsmarge per 1 januari 2025 af te schaffen.

Wijziging diverse voorwaarden

  • Versoepeling bezits- en voortzettingstermijn (BOR)

De BOR kan op dit moment alleen worden toegepast als voldaan wordt aan het bezits- en voortzettingsvereisten. Op grond van deze vereisten dienen de aandelen voor en na de overdracht gedurende een bepaalde tijd in het bezit te zijn/zijn geweest van de aandeelhouder. Het kabinet geeft aan dat zij voornemens is per 2026 deze eisen te versoepelen. Hoe deze versoepeling vorm wordt gegeven is nog niet bekend.

  • Afschaffen dienstbetrekkingseis (DSR)

De DSR kan in het geval van een schenking enkel toegepast worden indien de bedrijfsopvolger reeds 36 maanden in dienst is van het bedrijf waarvan de aandelen geschonken worden. Het kabinet is voornemens om deze eis per 1 januari 2025 te laten vervallen.  

  • Invoeren minimum leeftijd bij schenking (BOR en DSR)

Vanaf 1 januari 2025 wordt er naar verwachting een minimumleeftijd ingevoerd voor de verkrijger bij de schenking. Door het invoeren van deze minimumleeftijd kunnen de BOR en de DSR in het geval van een schenking enkel worden toegepast als de verkrijger minimaal 21 jaar oud is.

Actie vereist?

Overweeg je om jouw onderneming nu of in de toekomst over te dragen dan hebben de aanpassingen van de BOR en de DRS mogelijk gevolgen voor jou. Daarbij kan de wijziging van het belastingtarief in box 2 van grote invloed zijn op de overdracht van jouw onderneming. Wij bekijken graag samen welke gevolgen de aanpassingen voor jou hebben en welke acties vereist zijn voor een soepele bedrijfsoverdracht. (lees hier meer over de wijziging van de belastingtarieven in box 2)

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.