Aangifte IB 2014

Gepubliceerd op: 5 januari 2015

20140930_iPad en wettenbundel breed 2

Het is weer tijd om de gegevens te verzamelen voor de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014. Om dit te vergemakkelijken, hebben wij een lijst samengesteld met de benodigde gegevens. Niet alle onderdelen zijn voor elke belastingplichtige van toepassing.

De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om (een groot deel van) de voor het samenstellen van de aangifte benodigde gegevens te downloaden (de zogeheten vooringevulde aangifte; afgekort: VIA). Om te kunnen beoordelen of deze gegevens juist zijn, is het zaak om nog steeds alle relevante informatie te verzamelen. De aangifte moet uiterlijk op 1 mei 2015 zijn ingeleverd. Om zoveel mogelijk mensen de vooringevulde aangifte te laten gebruiken, kunnen aangiften pas vanaf 1 maart 2015 elektronisch worden ingediend.

Benodigde gegevens in verband met het samenstellen van een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014

1. De uitnodiging tot het doen van aangifte (deze uitnodiging omvat één A4-tje).

Let met name goed op de juistheid van het IBAN (bankrekeningnummer) waarop eventueel te ontvangen belasting wordt uitbetaald.

2. De huwelijksvoorwaarden (de inhoud kan gevolgen hebben voor de in de aangifte te verwerken inkomsten).

3. Alle jaaropgaven van de looninkomsten (verstrekt door de werkgever of uitkeringsinstantie) uit tegenwoordige en/of vroegere arbeid.

4. Wijzigingen in de samenstelling van het huishouden (huwelijk/begin samenwonen/echtscheiding/einde samenwonen/duurzaam gescheiden leven/geboren of geadopteerde kinderen).

5. Opgave van neveninkomsten (bijvoorbeeld als ZZP-er, freelancer, artiest of betaald vrijwilliger) alsmede kopieën van alle bewijsstukken van deze inkomsten en de van de in verband met deze inkomsten gemaakte kosten.

6. Een opgave van de ontvangen alimentatie (niet de alimentatie voor kinderen).

7. De WOZ-waarde van de eigen woning voor 2014 (waardepeildatum 1-1-2013).
De WOZ-waarde is meestal bekend gemaakt gelijktijdig met de aanslag onroerende zaak belastingen.
Als in 2014 een (eigen) woning is verkocht en/of een (nieuwe) (eigen) woning is gekocht:
– de notarisafrekening(en);
– alle bewijsstukken van kosten ter zake de aan- en/of verkoop die niet in deze afrekening(en) zijn begrepen (afsluitprovisie, taxatiekosten, enzovoorts);
– een eventuele uitkering op een (afgekochte) kapitaalverzekering.

8. De in 2014 betaalde (hypotheek)rente en het bedrag van de schuld(en) per 31 december 2014 met betrekking tot de eigen woning. Meestal zorgt de geldverstrekker voor een jaaroverzicht.

9. Het saldo van alle bankrekeningen, zowel per 1 januari 2014 als per 31 december 2014. Meestal zorgt de bank voor een jaaroverzicht.

10. De waarde van effectendepots, zowel per 1 januari 2014 als per 31 december 2014 (inclusief groene beleggingen, sociaal-ethische beleggingen, beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen, waarvan de waarde apart moet blijken). Meestal zorgt de bank voor een jaaroverzicht.

11. De in 2014 genoten dividenden en de daar op ingehouden dividendbelasting. Meestal zorgt de bank voor een jaaroverzicht.
Als sprake is van dividenden afkomstig van buiten Nederland: een specificatie het dividend en de ingehouden bronbelasting per uitkerend fonds.

12. Het saldo van schulden (zowel per 1 januari 2014 als per 31 december 2014), anders dan de bij onderdeel 5 bedoelde (hypotheek)rente voor de eigen woning alsmede de bewijsstukken.

13. De waarde van andere bezittingen (zowel per 1 januari 2014 als per 31 december 2014), zoals verhuurd onroerend goed, vorderingen en een aandeel in een onverdeelde boedel of Vereniging van Eigenaren (VVE) alsmede de bewijsstukken. Voor in het buitenland gelegen onroerend goed: een opgave van de adresgegevens.

14. In het geval van verhuur van woning(en): een opgave van de op 1 januari 2014 geldende kale huurprijs exclusief servicekosten.

15. Het bankafschrift met daarop de in 2014 ontvangen cq. betaalde rente ter zake van schuldig gebleven schenking(en) tussen ouders/kinderen.

16. Met betrekking tot lijfrenteverzekeringen:
– de polis (inclusief alle aanvullende polisbladen en voorwaarden);
– het bankafschrift waarop de betaling van de premie wordt vermeld;
– de opgave van uw pensioenverzekeraar van de aangroei van uw pensioenrechten in 2013 (de zogeheten “factor A”).

17. De in 2014 in privé betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

18. De in 2014 aan een ex-partner betaalde alimentatie (niet de alimentatie voor kinderen) met vermelding van de naam- en adresgegevens van de ontvang(st)er van de alimentatie alsmede de bewijsstukken.

19. Met betrekking tot kapitaalverzekeringen:
– de polis (inclusief alle aanvullende polisbladen en voorwaarden);
– de opgave van de waarde van de polissen (zowel per 1 januari 2014 als per 31 december 2014) die de verzekeringsmaatschappij ten aanzien van deze polissen heeft verstrekt.

20. De (voorlopige) beschikkingen zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag 2014 en 2015.

21. Alle in 2014 aan het algemeen nut beogende instellingen gedane giften (en periodieke giften aan verenigingen met tenminste 25 leden).

22. Alle in 2014 betaalde ziektekosten alsmede de bewijsstukken. Wij wijzen erop dat slechts de volgende uitgaven nog aftrekbaar zijn:
– genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen;
– vervoer (bij reizen per auto, anders dan per taxi € 0,19 per kilometer);
– medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts;
– overige hulmiddelen, met uitzonderingen van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen;
– extra gezinshulp;
– kosten van op medisch voorschrift gehouden dieet (voor zover opgenomen in de dieetkostentabel);
– extra kleding en beddengoed;
– reiskosten ziekenbezoek (bij reizen per auto, anders dan per taxi € 0,19 per kilometer).
De Belastingdienst kan vragen om inzage in de originele bescheiden voor het bewijs dat deze kosten zijn gemaakt.

Niet aftrekbaar zijn (onder andere):
– premies voor uw zorgverzekering
– brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen;
– scootmobielen;
– rolstoelen;
– aanpassingen aan, in of om een woning;
– uitgaven die ten laste van het eigen risico in uw zorgverzekering komen.

23. De kosten voor scholing, indien dit betreft een opleiding voor een nieuw beroep of om het huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

24. De bijdrage in de kosten van levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar, die geen recht hebben op studiefinanciering en waarvoor de ouder geen recht heeft op kinderbijslag, kan mogelijk aftrek voor kosten van levensonderhoud opleveren.
LET OP: deze aftrekpost is ingaande 1-1-2015 vervallen.

25. Alle overige zaken en informatie waarvan u denkt dat ze relevant kunnen zijn voor de aangifte.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.