Aan derden uitbetaalde bedragen opgeven

Gepubliceerd op: 11 december 2023

Ondernemers, die inhoudingsplichtig zijn voor de loonheffingen, moeten vóór 1 februari 2024 opgaaf doen van bedragen die ze in 2023 hebben betaald aan derden.

Instanties die niet inhoudingsplichtig zijn voor de loonheffingen moeten de opgaaf alleen doen wanneer ze daartoe door de Belastingdienst zijn uitgenodigd.

Je vindt deze verplichting in artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.

Wie zijn derden?

Dat is iedereen aan wie de onderneming of instantie één of meer betalingen (in geld of in natura) heeft gedaan, die:

  • niet bij de ondernemer of instantie in (fictieve) dienstbetrekking is (die niet in de aangiften loonheffingen wordt meegenomen) of;
  • een factuur uitreikt zonder BTW (de factuur vermeldt 0% BTW, € 0 BTW of helemaal geen BTW, bijvoorbeeld omdat sprake is van vrijgestelde prestaties of de toepassing van de verleggingsregeling).

Welke gegevens?

De vóór 1 februari 2024 in te dienen Opgaaf gegevens uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) moet de volgende gegevens bevatten:

  • het (totale) bedrag dat in 2023 is uitbetaald;
  • de datum waarop is uitbetaald;
  • naam, adres, geboortedatum en BSN van de persoon aan wie is uitbetaald.

Sanctie

Het niet voldoen aan de verplichting tot opgaaf van uitbetaalde bedragen aan derden kan leiden tot een boete van de 3e categorie: maximaal € 9.000.

Je vindt deze sanctie in artikel 68, lid 1 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Uitzonderingen

De Opgaaf UBD hoeft (onder andere) niet te worden gedaan voor:

  • vergoedingen die zijn uitbetaald met toepassing van de vrijwilligersregeling;
  • betalingen aan artiesten en beroepssporters onder de artiesten- en beroepssportersregeling.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.