30%-regeling nog niet aangepast

Gepubliceerd op: 3 juni 2016

30%-regeling VWGNijhof

Minister van Financiën Dijsselbloem heeft in het op 26 mei in de Tweede Kamer gehouden Verantwoordingsdebat aangegeven dat de 30%-regeling voorlopig niet wordt aangepast. Wel zal een evaluatie-onderzoek plaatsvinden, waarvan de resultaten in 2017 worden verwacht. Afhankelijk van deze resultaten zal worden afgewogen wat met de 30%-regeling moet gebeuren, maar dat zal dan uiteraard een nieuw kabinet moeten doen.

Vraagtekens

Dijsselbloem besprak de 30%-regeling tijdens het Verantwoordingsdebat naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek door de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer uit in haar rapport namelijk ernstige twijfels over de effectiviteit van de regeling, waarmee jaarlijks ongeveer € 700 miljoen aan belastinggeld is gemoeid. Ongeveer 52.000 buitenlanders maken gebruik van de 30%-regeling. Zij ontvangen elk gemiddeld € 13.500 aan loonsubsidie per jaar.

Expats

De 30%-regeling kan worden toegepast door expats. Dat zijn uit het buitenland afkomstige werknemers die in Nederland komen werken. Zij mogen ter dekking van hun zogeheten extraterritoriale kosten een belastingvrije vergoeding ontvangen ter grootte van 30% van hun loon (inclusief de belastingvrije vergoeding op grond van de 30%-regeling). De 30%-vergoeding komt niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling, maar kwalificeert als een gerichte vrijstelling.

Extraterritoriale kosten

Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten die de expat maakt in verband met de omstandigheid dat hij of zij werkt in een ander land dan waar hij of zij woont. Het gaat om kosten verbonden met dubbele huisvesting of opslag van huisraad, kennismaking met Nederland, kosten om contact te houden met het land van oorsprong, reiskosten in verband met het bezoek van het land van oorsprong, hogere kosten voor levensonderhoud als gevolg van het prijspeil in Nederland, enzovoorts.

Maar aantrekkelijk van de 30%-regeling is dat niet aannemelijk hoeft te worden gemaakt welke extraterritoriale kosten een inkomende expat daadwerkelijk maakt.

Looncriterium

Alleen in het betaald voetbal controleert de Belastingdienst op dit moment nog of de aangetrokken buitenlander voldoet aan het criterium dat hij of zij een in Nederland schaarse deskundigheid binnen brengt. In alle andere sectoren is deze toets door de wetgever vervangen door een looncriterium.

Aanvraag

De 30%-regeling moet worden aangevraagd met een formulier dat beschikbaar is op de website de Belastingdienst. Dit verzoek moet zijn ingediend voordat de 30%-regeling wordt toegepast. De Belastingdienst beslist met een beschikking op het verzoek. Deze beschikking geldt voor maximaal 8 jaren. Als de expat overstapt naar een andere werkgever, kan de 30%-regeling worden voortgezet, mits nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan en tijdig een nieuw verzoek wordt ingediend.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.