0%-tarief bij transport van exportgoederen

Gepubliceerd op: 18 juli 2017

Goederen die de Europese Unie verlaten, moeten vrij van BTW worden gemaakt. Daarom is bij uitvoer vanuit Nederland het 0%-tarief van toepassing. Via het 0%-tarief wordt aan de afnemer geen BTW berekend, maar is er wel recht op aftrek van voorbelasting. In de BTW-richtlijn van de EU wordt dit vorm gegeven door middel van een vrijstelling met behoud van het recht op aftrek van BTW.

Rechtstreeks presteren

Het 0%-tarief mag ook worden toegepast op diensten betreffende goederen die zijn bestemd voor uitvoer uit de EU. Bijvoorbeeld het transport van dergelijke goederen. Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft beslist dat het 0%-tarief alleen mag worden toegepast wanneer de diensten rechtstreeks worden verricht aan de ontvanger of de uitvoerder van de goederen.

In deze zaak werden goederen vervoerd van de haven van Riga (Letland, lidstaat van de EU) naar Wit Rusland (gelegen buiten de EU). Alle daadwerkelijke transporthandelingen werden verricht door L.C. Dit betrof het besturen van de voertuigen, reparaties, bijtanken, het afwikkelen van de douaneformaliteiten, het bewaken van de goederen en de voor laden en lossen noodzakelijke werkzaamheden.

L.C. verrichte deze (transport)diensten in opdracht van Atek. Jegens de opdrachtgevers handelde Atek als de vervoerder. Het HvJ beslist dat de Europse BTW-regelgeving zo moet worden uitgelegd dat alleen Atek het 0%-tarief mag toepassen. Atek verricht de prestaties rechtstreeks jegens de opdrachtgevers. L.C. verricht haar prestaties jegens Atek en mocht, ondanks dat LC de daadwerkelijke (transport)handelingen verrichte, het 0%-tarief niet toepassen.

Nederlands regelgeving

In het Nederlandse Voorschrift behorende bij Tabel II van de Wet op de omzetbelasting 1968 is geregeld dat het 0%-tarief mag worden toegepast met betrekking tot het vervoer van de EU uitgaande goederen indien:

  • op het vervoersdocument als geadresseerde staat vermeld een cargadoor, zeerederij, luchtbevrachter, luchtvaartmaatschappij, douane-expediteur of internationaal vervoerder en;
  • uit de inhoud van het douanedocument blijkt dat de goederen onmiddellijk aansluitend op het vervoer naar een land buiten de EU zullen worden vervoerd.

De Nederlandse regelgeving lijkt meer ruimte voor de toepassing van het 0%-tarief te bevatten, dan het hiervoor beschreven arrest van het HvJ toestaat. Zo lang het Voorschrift niet wordt gewijzigd, kunnen transporteurs er een beroep op doen. Of het arrest voor de Nederlandse overheid aanleiding is om het voorschrift aan te passen, zal in de toekomst blijken.

Het bewijs dat het 0%-tarief correct is toegepast, rust op de presterende ondernemer. De fiscus stelt in het algemeen behoorlijk hoge eisen aan dit bewijs.

Container

Het Voorschrift bij Tabel II kent een specifieke regeling voor diensten met betrekking tot containers, die in het internationale verkeer plegen te worden gebezigd. Op deze diensten mag het 0%-tarief worden toegepast, zonder dat wordt gekeken of de vervoerde container de EU daadwerkelijk verlaat. Deze praktische goedkeuring betreft het verhuren, vervoeren en herstellen van, het onderhoud aan containers, alsmede de opslag van lege containers.

Plaats van de dienst

De toepassing van het (0%-)tarief komt pas aan de orde nadat is vastgesteld dat de plaats van de (transport)dienst voor de heffing van BTW in Nederland ligt. Wilt u meer weten over de bepaling van de plaats van dienst en de toepassing van het 0%-tarief, neem dan contact op met de adviseurs van VWGNijhof.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.